Abstrakt: Alzheimerova choroba (ďalej iba ACH) predstavuje najbežnejšiu príčinu demencie (ide o 50 - 60% prípadov demencie). ACH nie je bežným príznakom starnutia a nerešpektuje žiadne sociálne, ekonomické, geografické alebo etnické hranice. Človek trpiaci demenciou potrebuje pomoc v každom aspekte svojho života. Pre chorých a ich opatrovateľov existujú rady, starostlivosť a podpora. V  predkladanom príspevku analyzujeme a sprístupňujeme problematiku princípov fungovania rodinnej starostlivosti v kontexte rodinného príslušníka s Alzheimerovou chorobou.

Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, rodina, úloha rodiny, opatrovateľ, záťaž, opatrovaný

Abstrakt: Terapia demencií je založená na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch - na farmakoterapii a na nefarmakologických postupoch. V príspevku popisujeme niektoré z najčastejšie používaných v klinickej praxi.

Kľučové slová: nefarmakologické postupy, muzikoterapia, validačná terapia, reminiscenčná terapia.

Klinický případ pacienta s atopickou dermatitidou je příkladem účinné léčebné spolupráce dermatologa, psychologa a alergologa u psychosomatického onemocnění.

Žírné buňky v nádoru

Úterý, 09. prosinec 2008

V současné době je dobře dokumentováno nahromadění žírných buněk na periferii rostoucího nádoru. Úbytek žírných buněk koreluje s omezením nádorového růstu. Žírné buňky fungují jako regulátor jak zánětu, tak imunosuprese, což může být nová pomůcka v terapii. V práci autoři uvažují o možnostech žírných buněk obecně a ve vztahu  k imunitnímu prostředí a prostředkování imunosuprese, přispívající k ústupu nádoru.

Melanomy, pokud nejsou detekovány časně, jsou velice agresivní a nesnadno léčitelné. Aktivace  extracelulárně regulovaných signálů (ERK) mitogen-aktivovaných protein (MAP) kináz se obecně nacházejí v melanomech, hlavně skrze onkogenní mutace B-Raf. Autoři již dříve upozornili, že aktivace ERK/MAP kinázy stimuluje syntézu fibronektinu regulací transkripčního faktoru časné růstové odpovědi -1 (Egr-1). Nyní byla studována regulace a úloha fibronektinu produkovaného melanomovými buňkami, které nesou onkogenní mutaci B-Raf.

Vulvární prekancerózy u hiv+ žen

Sobota, 24. listopad 2007

V cervixu HIV infikovaných žen byly nalezeny menší počty Langerhansových buněk (LCs), což přispívá k progresi spinocelulárních intraepiteliálních struktur ve spojení s lidským papiloma virem (HPV). Tento vztah nebyl dosud sledován ve vulvě. Účelem této studie je srovnání denzity S100+ LC ve vulvárních intraepiteliálních neoplaziích (VIN) u HIV-pozitivních a HIV-negativních žen.

Autoři referují o úspěšném použií elektrokonvulzní léčby u 19letého muže s autismem a mírnou mentální retardací, u kterého vznikly těžká deprese s opakovanými sebevražednými pokusy, katatonie s mnoha příznaky a život ohrožující chování v podobě opakovaného sebepoškozování. Po 3 letech selhání psychofarmak a behaviorálních intervencí v lůžkových zařízeních  u pacienta došlo k výborné remisi příznaků po bilaterální elektrokonvulzní léčbě.

Diagnóza

Tento přehled irských autorů z Dublinu usiloval najít závažné publikované studie o komorbiditě autismu a Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými či depresivními poruchami, tyto studie zhodnotit, provést syntézu nálezů, podat přehled a učinit doporučení pro další výzkum.
  
Bylo provedeno systematické prohledání literatury použitím několika databází. Vybrané články musely popsat původní studii, která poskytla odhady prevalence či incidence komorbidity autismu nebo Aspergerova syndromu s psychotickými, úzkostnými nebo depresivními poruchami.

Diagnóza

Autoři popisují úspěšné použití elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u 39leté ženy se složitým klinickým obrazem zahrnujícím bipolární poruchu s katatonními rysy nastavenou na anamnézu mnohonásobných vrozených anomálií a intelektového a vývojového oslabení. Ve věku 34 let se pacientka zřetelně jevila jako opožděná, její chování bylo porušené a byla diagnostikována jako encefalopatie.

Diagnóza

Tento příspěvek německých autorů (Universität Ulm, klinické pracoviště Günzburg) popisuje případ, který vedl k psychiatrické hospitalizaci z důvodu emoční nestability a sebevražedného chování plynoucích z poruchy pohlavní identity (transsexualismus ze ženy na muže). Během ústavní léčby trvající téměř 4 měsíce bylo dosaženo značné zlepšení emoční nestability a sebevražedného chování pacienta.

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 1 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist