Autoři popisují případ pozdního začátku neurodegenerace při hromadění železa v mozku (NBIA-Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation) projevující se jako frontotemporální demence (FTD) s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jednalo se o 66letého muže se změnami osobnosti: bez zábran,emoční tupostí a sociálně nevhodným chováním spojené s dysartrií a dystonií po linii kortikospinální dráhy. Zobrazení mozku magnetickou rezonancí prokázalo celkovou atrofii mozkové kůry a uloženiny železa v globus pallidus.

Diagnóza

Cílem prezentované studie japonských autorů (pracoviště Kumamoto) bylo zkoumat účinnost Yokukansanu (tradiční japonský rostlinný lék yi-gan san, pozn. překl.) při zlepšení poruch chování u frontotemporální demence (FTD). Tato studie byla prospektivní, otevřená a spočívala v denním podávání Yokukansanu po dobu 4 týdnů 20 pacientům s FTD.

Diagnóza

Cílem této studie bylo poskytnout recentní metaanalýzu účinnosti a bezpečnosti huperzinuA (Hup A) u Alzheimerovy choroby (AD-Alzheimer´ s Disease). Čínští autoři (univerzitní pracoviště Shanghai) hledali nahodilé studie srovnávající HupA s placebem v léčbě AD. Primárními měřítky výsledku byly Mini-Mental State Examination (MMSE) a škála činností denního života (ADL-Activities of Daily Living).

Diagnóza

Zatímco se naše porozumění neuropatologii Alzheimerovy choroby prohlubuje, její patogeneze zůstává tématem prudkého sporu. Genetické změny přispívají k menšině časných autosomálních dominantních případů, ale nejvíce případů jsou buď pozdní rodinné nebo sporadické formy. Neuroinfekce, především virus herpes simplex (typ 1), Chlamydophila pneumoniae a několik typů spirochet, byly dříve naznačeny jako možní etiologičtí činitelé při vývoji sporadické Alzheimerovy choroby, ale slabě podložené důkazy.

Diagnóza

Inhibitory acetylcholinesterázy jsou široce používané v léčbě mírné až středně těžké Alzheimerovy choroby, ale jejich cholinergní účinky by mohly způsobit nežádoucí vedlejší účinky v oblasti kardiovaskulárního systému. Tento článek japonských autorů (kardiologické pracoviště v Kurume) uvádí případy dvou pacientů, kteří prožili nežádoucí vedlejší účinky vztahujících se k srdečnímu rytmu s prodloužením QT intervalu způsobeného donepezilem.

Diagnóza

Pozdní typ Alzheimerovy choroby (AD-Alzheimer´s Disease) je multifaktoriální a heterogenní porucha s hlavními rizikovými faktory včetně pokročilého věku, přítomností alely apolipoproteinu Eepsilon4 (APOE4) a rodinné anamnézy AD. Jinými rizikovými faktory
mohou být obezita, diabetes a příbuzné poruchy, které vysoce převládají.

Diagnóza

Cílem autorů z Austrálie a Velké Británie (pracoviště Perth,WA, Claremont, WA a Bristol) bylo upozornit předepisující lékaře na možné cytochromem P450 zprostředkované interakce. Vodítka (guidelines) odděleně upřednostňují rizika toxicity spojená s injekčním zuclopenthixolem. Autoři dříve zkoumali možné interakce cytochromu P450 se zuclopnethixolem a zde popisují nebezpečné vedlejší účinky u pacienta užívajícího injekční zuclopenthixol a inhibitor zpětného vychytávání serotoninu fluoxetin ve vysoké dávce.

Kognitivní deficity jsou často spojeny s udržovací elektrokonvulzivní léčbou (ECT-Electroconvulsive Therapy).  Jejich léčba je důležitá, ale obtížná. Cholinergní mozkové dráhy jsou zahrnuty do těchto vedlejších účinků a donepezil, inhibitor cholinesterázy, může být užitečný pro zlepšení poznávacích funkcí.

Syndrom neklidných nohou (RLS-Restless Legs Syndrome) je senzoricko-motorická se spánkem spojená porucha, která může být idiopatická nebo sekundární. Sekundární RLS je spojená s různými druhy stavů. Indičtí autoři (pracoviště Gujarat) referují o 16leté dívce s RLS odvozeného od nedostatku vitamínu D (VDD-Vitamin D Deficiency) způsobeného chronickým podáváním karbamazepinu. Autoři také přemýšlejí o možných mechanismech vývoje RLS u pacientky s VDD.

Serotoninový syndrom je potenciální život ohrožující porucha v důsledku nadměrné serotoninergní aktivity často způsobené lékovými interakcemi. Španělští autoři (univerzitní pracoviště Badalona a Bellaterra) referují o případu serotoninového syndromu způsobeného farmakokinetickými a farmakodynamickými interakcemi mezi třemi různými selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a ciprofloxacinem.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>
Strana 7 z 9

RVO-3-4-09-obalka-OK-01
RVP-2008-obalka-OK-01

Upozornění:

Internetové stránky www.referatovyvyber.cz jsou určeny výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost! Vydavatelství Czechopress Agency, s.r.o., pracovníci redakcí časopisů Referátový výběr ani autoři odborných příspěvků neodpovídají za případné chybné interpretace zde publikovaných sdělení.
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist