Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

PŘEDPLATNÉ Neděle, 01. srpen 2010

OBJEDNÁVKA

Všechny tituly vydavatelství CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o. si můžete písemně objednat na níže uvedených adresách. Dosílka starších vydání je možná na základě písemné objednávky dobírkou (až do vyčerpání zásob).
Objednávkový formulář

ZMĚNA ÚDAJŮ

Změnu údajů provedete vyplněním přiloženého formuláře a odesláním poštou nebo e-mailem na adresu vydavatele.
Formulář pro změnu údajů

poštou
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
City Empiria
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4

e-mailem
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Všeobecné obchodní podmínky Neděle, 01. srpen 2010

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERÁTY
A VKLÁDANÉ PROSPEKTOVÉ PŘÍLOHY PUBLIKOVANÉ V ČASOPISECH
VYDAVATELSTVÍ CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a vkládaných prospektových příloh v periodikách, která vydává vydavatelství CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, IČ 624 16 341 (dále „vydavatelství"), zejména v odborném čtvrtletníku REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE, jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.

b) Objednávka inzerce ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho zadavatele - inzerenta v tištěné podobě jakož i v elektronické podobě na webových stránkách vydavatele za účelem šíření reklamy, pokud je potvrzena vydavatelstvím.

c) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je vždy aktuálně platný Ceník inzerce.

d) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.

2. Objednávka  
a) Zadavatel - inzerent - objednává uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy písemnou objednávkou.

b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele - inzerenta, sídlo firmy, fakturační adresu, IČ a DIČ, jméno pracovníka odpovědného za objednávku a jeho telefon a e-mailovou adresu. Dále objednávka musí obsahovat kontakt na studio, které podklady pro inzerci připravuje. Vobjednávce musí být uveden titul (např. Referátový výběr zdermatovenerologie), termín uveřejnění (např. č. 1/2008), rozsah inzerátu (např. plošný inzerát 1/1 tiskové strany, prospektová příloha A5) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění vpravo, číslo strany, rubrika).

c) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk nebo prospektových příloh je zodpovědný zadavatel - inzerent. Za prokazatelně nevhodné nebo poškozené podklady ktisku požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro zadaný titul vrámci možností daných dodanými podklady.

d) Zadavatel - inzerent  je odpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy, jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel - inzerent povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

e) Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

3. Uzavření smlouvy 
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím. Vpřípadě, že nedojde kpotvrzení objednávky vydavatelstvím, považuje se za uzavření smlouvy uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, jinak smlouva uzavřena není.

b) Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerátů i jednotlivé objednávky dle rámcové smlouvy a objednávky vkládaných prospektových příloh podle jednotlivých, věcně  ospravedlnitelných zásad vydavatelství z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány na zastoupeních, na příjmech inzerce nebo prostřednictvím zástupců.  Prospektové přílohy a inzeráty, které formátem či provedením vyvolávají u čtenáře dojem, že jsou součástí časopisu, není povinen vydavatel uveřejnit.

c) Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele - inzerenta a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.

d) Stornováním objednávky zadavatelem - inzerentem, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny inzerátu či vkládané prospektové přílohy po odečtení případných uspořených nákladů nedotčeny (stornovací poplatky).

4. Rámcová smlouva
a) Pokud by zadavatel - inzerent zamýšlel zveřejnit v průběhu roku určitou plochu nebo určitý počet inzerátů, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu pro jednotlivého inzerenta, která ho bude opravňovat ke slevám vyplývajícím z této rámcové smlouvy. Slevy uvedené v ceníku inzerce jsou poskytovány  pouze inzerentovi za inzeráty uveřejněné v průběhu jednoho roku od data sjednaného v rámcové smlouvě není-li písemně dohodnuto jinak.

b) Při uzavírání objednávek je zadavatel - inzerent oprávněn požadovat vdohodnuté lhůtě i větší množství inzerátů, než je dáno smlouvou. Pokud mu tímto vznikne nárok na vyšší slevu, obdrží po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy dobropis na rozdíl mezi skutečně uplatněnou slevou a slevou, která inzerentovi přísluší. Pokud některá objednávka nebude splněna zdůvodů, za které vydavatelství nenese odpovědnost, je zadavatel - inzerent povinen uhradit vydavatelství rozdíl mezi objednaným množstvím a skutečným odběrem.

c) Sleva ve výši 10 % ze základní ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za bezchybné dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy / reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

5. Realizace objednávky 
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, závisí termín jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.

b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněn/a (vložena), závisí jejich umístění na možnostech vydavatelství.

c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. Aby mohlo být zajištěno ideální umístění inzerátu, vyhrazuje si vydavatelství právo posunout termín zveřejnění inzerátu, a to o jedno vydání dopředu nebo zpět. 

d) Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

e) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů, případně jejich oddělení od běžných textů čarou a/nebo označením, že jde o placenou inzerci.

f) Pokud si zadavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.

g) Pokud si zadavatel - inzerent objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.

6. Platební podmínky 
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství zadavateli - inzerentovi fakturu ihned po uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů po uveřejnění. Faktura má splatnost 14 dní od jejího doručení zadavateli - inzerentovi.

b) Společně sfakturou zašle vydavatelství zadavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné vyto doklady obstarat, obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. U řádkové inzerce se neposkytuje žádný doklad o uveřejnění.

c) Při prodlení vplacení je zadavatel - inzerent povinen zaplatit úroky zprodlení 0,05% zdlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené svymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může vpřípadě prodlení splacením odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek zrámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

d) Pokud neuvede zadavatel - inzerent přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

e) Slevy uvedené vaktuálně platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty jednoho inzerenta uveřejněné ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění prvního inzerátu.

f) Zadavatel - inzerent má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle aktuálně platného ceníku, a to vzávislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů včasovém období jednoho roku.

g) Vydavatelství   si  vyhrazuje  právo  stanovit  pro  zvláštní  vydání  jiné  ceny, než   jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku.

h) Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo aktuálně platného ceníku sdělí vydavatelství zadavateli - inzerentovi, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu podle článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7. Reklamace - náhradní výkon
a) Zadavatel má vpřípadě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či nekompletního otisku inzerátu do 3 měsíců od data uveřejnění nárok na snížení ceny nebo na bezchybný náhradní inzerát, ale pouze vtom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát vdohodnutém termínu, který mu byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel - inzerent právo na snížení ceny či zrušení smlouvy.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo vkládaných prospektových příloh je zadavatel - inzerent povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu vtom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.

c) V případě, že se vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

d) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání zadavatele - inzerenta. Zadavatel - inzerent zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

8. Ochrana dat
Informace, které poskytne zadavatel - inzerent vydavatelství v souvislosti s objednávkou, používá vydavatelství pouze ke smluveným účelům.

9. Ostatní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami připojuje  zadavatel - inzerent svůj podpis.

Formáty inzerce na webu Neděle, 01. srpen 2010

vertical_banner_120_240.jpg

VERTICAL BANNER
Rozměry:
120 x 240 px

Button_1_120-90.jpg

BUTTON 1
Rozměry:
120 x 90 px

square_button_125-125.jpg

SQUAREBUTTON
Rozměry:
125 x 125 px

skyscraper_120-600.jpg

SKYSCRAPER
Rozměry:
120 x 600 px

wide_skyscraper_160-600.jpg

WIDE SKYSCRAPER
Rozměry:
160 x 600 px

FULL BANNER Rozměry: 468 x 60 px

full_banner_468-60.jpg
RV CONTENT BANNER Rozměry: 580 x 100 px
banner_590-100

LEADERBOARD| Rozměry: 745 x 100 px

Hypertext + obrázek
- textové sdělení doplněné obrázkem, umístěné v obsahu stránky,
- rozměry: text 100 znaků včetně mezer, logo (obrázek) 65x49 pix,
- velikost max. 5 kB, obrázek – ve formátu gif nebo jpg.

Hypertext
- textové sdělení umístěné v obsahu stránky,
- rozměry: 75 znaků včetně mezer.

Speciální formáty – jsou řešeny individuálně s agenturou případně klientem, pokud není zastupován agenturou.

Video banner
- složení ze 2 souborů, flash přehrávač (do 25 kB) a datový flash soubor (do 1MB)
- video nesmí být ve smyčce
- banner musí obsahovat ovládací tlačítka PAUSE, PLAY a možnost vypnutí zvuku
- načítání datového souboru videa se musí provádět až po načtení celé stránky
- spuštění zvuku po najetí myší na banner, po opuštění banneru se zvuk musí vypnout
- cesta k datovému souboru musí být určena přes parametr

PR článek
- max. počet znaků: 2100 včetně mezer
- max. počet proklikávacích slov: 5 (nejlépe pravidelně rozhozených v rámci celého textu - resp. nekoncentrovat např. na poslední odstavec) - Může být i přímý klik na internerové stránky
- max. počet fotografií: 7 (jedna bude jako hlavní přímo pod hlavním titulkem, ostatní ve fotogalerii pod textem)
- rozměr fotografií: 640 x 480 (na šířku)
- max. počet znaků perexu (tučný text pod titulkem a hlavní fotografií): 100 

Formáty inzerce v tisku Neděle, 01. srpen 2010

VNITŘNÍ BLOK

Popis

 

VNITŘNÍ BLOK

Popis
2_1-dvoustrana-cisty.jpg

2/1 dvoustrana
330 x 225 mm
+ 3 mm na spad

2_1-dvoustrana-na-rejstrik.jpg

2/1 dvoustrana
266 x 186 mm
- na rejstřík

1_1-cisty.jpg 1/1 uvnitř bloku
165 x 225 mm
+ 3 mm na spad

1_1-na-rejstrik.jpg 1/1
133 x 186 mm
- na rejstřík

1_2-cisty.jpg 1/2
82,5 x 225 mm
+ 3 mm na spad

1_2-na rejstrik.jpg 1/2
64 x 186 mm
- na rejstřík

1_2-cisty2.jpg 1/2
165 x 112,5 mm
+ 3 mm na spad

1_2-na rejstrik2.jpg 1/2
133 x 93 mm
- na rejstřík

1_4-cisty-a-na-rejstrik.jpg 1/4
82,5 x 112,5 mm
+ 3 mmna spad
64 x 93 mm
- na rejstřík

1_4-cisty-a-na-rejstrik2.jpg 1/4
165 x 56,25 mm
+ 3 mm na spad
133 x 46,5 mm
- na rejstřík

1_3-cisty-a-na-rejstrik.jpg 1/3
165 x 75 mm
+ 3 mmna spad
133 x 62 mm
- na rejstřík

1_6-cisty-a-na-rejstrik.jpg 1/6
82,5 x 75 mm
+ 3 mm na spad
64 x 62 mm
- na rejstřík

PŘEBAL ČASOPISU-VŠITÝ (platí jen pro vydání s vazbou V1)
1_2-prebal.jpg

4/2 karty
(jen na spad)
330 x 112,5 mm

I. + IV. strana
I., II., III., IV.

1_1-prebal.jpg 4/1 karty
(jen na spad)
330x 225 mm

I.+IV. strana
I., II., III., IV.
KARTA UVNITŘ BLOKU -VŠITÁ (platí jen pro vydání s vazbou V1)

2_1-dvoustrana-cisty.jpg

4/1 karty
čtyřstrana
330 x225 mm
+ 3 mm na spad

1_2-dvoustrana-vsity.jpg

4/2 karty
čtyřstrana
(poloviční formát)
330 x112,5 mm
+ 3 mm na spad

KARTA UVNITŘ BLOKU-VLEPENÁ (platí jen pro vydání s vazbou V2)
1_2-cisty2.jpg 2/2 karty
165 x 112,5 mm
+ 3 mm na spad
1_1-cisty.jpg 2/1 karty
dvoustrana
165 x 225 mm
+ 3 mm na spad

OBÁLKA
I. titulní strana
Rozměry odkazu:
- textová upoutávka
- obrazová upoutávka

30 x 40 mm /
40 x 30 mm

 

II. strana obálky 1/1
III. strana obálky 1/1
IV. strana obálky 1/1

 

 


UPOUTÁVKA
K PLOŠNÉ INZERCI
(max. 2 v čísle)
Rozměry odkazu:

 


60 x 20 mm
SPONZOR RUBRIKY
název firmy a logo
(pouze celoročně)

VKLÁDANÁ REKLAMA
Leták bez určení pozice
Brožura do 150g
Vlepení vzorku
Vlepení vzorku na titul


BALÍČEK "EKONOM"
1/4 strany + 1 upoutávka
(ve všech číslech ročníku)

Objednávka inzerce na webu Neděle, 01. srpen 2010

Objednávka inzerce na webu

Řádková inzerce Neděle, 01. srpen 2010

Řádková inzerce

Informace pro inzerenty Neděle, 01. srpen 2010

INZERCE V TISKU

Pestrá nabídka formátů inzertních ploch umožňuje každému klientovi nalézt v časopisech Referátový výběr strategicky i finančně nejvýhodnější prostor pro prezentaci svých výrobků a služeb.

Standardní ceník a všeobecné obchodní podmínky poskytují stálým klientům možnost využívat individuální slevy, speciální výhody, bonusy, balíčky v rámci mimořádných akcí a věrnostní programy.

Mediálním agenturám zasílá vydavatelství aktuální informace o časopise, produktech, cenách a připravovaných akcích na vyžádání.

KOMPLETNÍ SERVIS

Redakce přijímají již hotové tiskové podklady přímo od klientů nebo jejich zastupujících agentur podle předem stanovených technických parametrů a podmínek.

Pro klienty, kteří nemají výtvarné studio k dispozici, nabízí vydavatelství grafické i redakční zpracování všech typů inzerátů.

V případě zájmu tiskový servis vydavatelství pro klienta navrhne a vyrobí letáky, brožury, katalogy a ostatní informační materiály určené ke vkládání i jiným formám propagace. Další reklamní služby zajistí vydavatelství na klíč pro zákazníka podle jeho individuálních potřeb.

INZERCE NA WEBU

Internetové stránky poskytují nové možnosti inzerce s širším dosahem reklamního sdělení. Formáty reklamního prostoru a technické parametry bannerů jsou navrženy s ohledem na standardně užívané typy.

Inzerce v elektronické verzi Referátového výběru zahrnuje vedle variant známých poutačů a flashových reklam také možnost zveřejnění reklamních pozvánek, zpráv a článků, kazuistik a instruktážních videí.

Na novinky a aktuální informace na webových stránkách upozorňuje redakce své čtenáře aktivně každé dva týdny.

Recenzní řízení Neděle, 01. srpen 2010

ZÁKLADNÍ INFORMACE

K recenznímu řízení jsou přijímány příspěvky typu původní článek, přehledový článek a kazuistika v českém nebo slovenském jazyce, českých i zahraničních autorů, jejichž odborná kvalifikace odpovídá charakteru tištěných nebo elektronických titulů projektu Referátový výběr. Ostatní odborné materiály typu referát, léčebný postup, zpráva a jiné podléhají režimu tzv. odborné korektury.

Před zahájením recenzního řízení má šéfredaktor, redakční rada nebo jimi pověřený pracovník vydavatelství právo odmítnout zařadit do recenzního řízení příspěvky, které:

  • nesplňují formální požadavky redakce (vydavatelství) na zpracování textu
  • neobsahují povinnou dokumentaci (viz Pokyny pro autory)
  • porušují etiku vědecké práce (zahrnují nedostatečné nebo neověřené informace, vzbuzují podezření z plagiátorství, používají vyjadřování, které se neslučuje se zvyklostmi uplatňovanými v odborných médiích)
  • zpracovávají téma způsobem, který nepřináší nové ani aktuální odborné informace
  • předkládají poznatky, které již byly stejným autorem v obdobné formě publikovány

Pověřený pracovník vydavatelství autora v takovém případě písemně informuje (e-mailem nebo standardní poštou) o důvodech nepřijetí příspěvku k recenznímu řízení.


PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Způsobilost příspěvků ke zveřejnění posuzují nezávisle na sobě dva externí odborní recenzenti, kteří jsou vybíráni redakční radou s ohledem na téma a charakter textu.

Posuzovatelé hodnotí anonymizovaný příspěvek formou Recenzního protokolu, ve kterém se vyjádří k formálnímu a odbornému zpracování textu včetně příloh a obrazového doprovodu. Součástí posudku mohou být i další připomínky a shrnující komentář. Obvyklá lhůta trvání recenzního řízení je 30 pracovních dnů. O případném prodloužení této doby je autor písemně vydavatelstvím informován.

  • je-li stanovisko obou recenzentů kladné, je příspěvek schválen k publikaci a postoupen k dalšímu redakčnímu zpracování
  • jsou-li obě hodnocení záporná, rozhodne o následném postupu a eventuálním zamítnutí materiálu redakční rada
  • pokud jeden nebo oba recenzenti požadují doplnění či přepracování textu, je autor pověřeným pracovníkem vydavatelství požádán o úpravu textu. Přepracovaný text je pak předán zpět recenzentovi nebo recenzentům k novému posouzení. Jestliže námitky či odborná neshoda mezi autorem a recenzenty přetrvávají, je materiál předán třetímu posuzovateli
  • v případě, že autor nesouhlasí se závěry hodnotitelů, může svůj názor písemně postoupit redakční radě. Redakční rada je oprávněna zvážit autorovy námitky a stanoviska posuzovatelů a vynést konečné rozhodnutí o publikaci materiálu

RVD Recenzní protokol

Info pro autory Neděle, 01. srpen 2010

Info pro autory

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 5 z 1251
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist