Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

RVD speciál III-2010 Úterý, 12. říjen 2010

RVD Speciál III 2010 Referátový výběr
z dermatovenerologie
speciál III-10

Bércové vředy
a chronické rány
ročník 52

RVD speciál II-2010 Úterý, 12. říjen 2010

RVD speciál II-2010 Referátový výběr
z dermatovenerologie
speciál II-10

Mykologie
ročník 52

RVD speciál I-2010 Úterý, 12. říjen 2010

RVD speciál I-2010 Referátový výběr
z dermatovenerologie
speciál I-10

Akné
ročník 52

Jak psát bibliografii Pátek, 06. srpen 2010

VEDENÍ CITACÍ A ODKAZŮ

- u článků
Odkazy na použité prameny a literaturu se uvádějí v číslované poznámce za textem - nikoli v textu nebo pod čarou. Úplné citace použitých zdrojů píšeme na konec textu, do abecedně (podle příjmení autorů) řazeného seznamu literatury.

- u referátů
Vzhledem k délce referátu, která nepřesahuje 1/1 normostrany, uvádíme bibliografické odkazy na konci textu, pod čarou.

VZORY

CITACE KNIHY
Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing 1999.

CITACE ČLÁNKU ZE SBORNÍKU
Kořenský, J.: Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii. Praha, Academia 1995,
s. 77-86

CITACE ČLÁNKU Z TIŠTĚNÉHO PERIODIKA
Martinéz-Morán, C., Sanz-Muňos, C., Morales-Callaghan, A.M.: Pustular psoriasis induced by infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 2007, č. 10, s. 1424-1425.

CITACE ČLÁNKU Z ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Benjamin, B.J. - Spacek, S. Multicultural issues in home health care. In Journal of Multicultural Nursing and Health (online). 7(3), 26-28 (cit. 12.3.2002). Dostupnost: http://www..../. ISSN...

CITACE ČLÁNKU Z INTERNETU 
Chan, L. Bullous Pemphigoid: EMedicine (online). Apr 4, 2007 (cit. 3.10.2008). Dostupnost: http://www.emedicine.com/derm/topic64htm.

CITACE NEPERIODICKÉHO DOKUMENTU Z INTERNETU (BEZ JMÉNA AUTORA)
Název dokumentu (online). Rok zveřejnění dokumentu (Nelze-li zjistit datum vytvoření nebo zveřejnění dokumentu, uvede se za názvem zkratka (s.a.). Poté se uvede datum citování  (cit. 16.9.2008). Počet stran, pokud je stránkováno. Dostupnost: http://www....../

Jak psát referát Pátek, 06. srpen 2010

Termínem REFERÁT pro účely časopisů projektu Referátový výběr označujeme krátký odborný text v českém nebo slovenském jazyce, který shrnuje hlavní myšlenky vědeckého článku publikovaného v zahraničním tisku. Míra kondenzace originálního textu přirozeně závisí na jeho informační nasycenosti - obecně však platí, že rozsah referátu tvoří maximálně 0,5 - 1,0 normostranu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).

REFERÁT je tedy v časopisech Referátového výběru spíše VÝTAH s kvalitní bibliografií, který umožňuje čtenáři rychle se v tématech orientovat a v případě hlubšího zájmu o problematiku původní článek spolehlivě nalézt.

Formální zpracování: viz Pokyny pro autory

Objednávka Pátek, 06. srpen 2010

Objednávka

Harmonogram Pátek, 06. srpen 2010

Harmonogram 2013

RVD Spec I/2013
PUCHÝŘNATÉ CHOROBY
Dodání RKP: 7. ledna
Dodání inzerce: 1. února
Do tisku: 18. února
Expedice: 28. února
 
RVD 1/2013
Dodání RKP: 8. února
Dodání inzerce: 1. března  
Do tisku: 19. března
Expedice: 29. března
 
RVD 2/2013
Dodání RKP: 9. dubna
Dodání inzerce: 30. dubna
Do tisku: 20. května
Expedice: 30. května
 
RVD 3/2013
Dodání RKP: 10. května
Dodání inzerce: 31. května
Do tisku: 18. června
Expedice: 28. června
 
RVD 4/2013
Dodání RKP: 9. srpna
Dodání inzerce: 30. srpna
Do tisku: 20. září
Expedice: 30. září
 
RVD 5/2013
Dodání RKP: 10. září
Dodání inzerce: 1. října
DO tisku: 21. října
Expedice: 31. října
 
RVD 6/2013
Dodání RKP: 25. října
Dodání inzerce: 15. listopadu
Do tiku: 9. prosince
Expedice: 18. prosince

O projektu Referátový výběr Neděle, 01. srpen 2010

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE – tištěná verze časopisu – je vydáván pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency, s.r.o.

Ve spolupráci s odbornou redakční radou a zkušenými lékaři vychází již od roku 1958. Jeho obsah zajišťuje více než 200 stálých autorů.

Oslovuje 100% lékařů - dermatovenerologů v České republice a na Slovensku a menší skupinu lékařů dalších odborností (praktičtí lékaři, pediatři, onkologové atd.) - celkem 2500 odběratelů. V případě monotematických speciálů se náklad, a tedy počet příjemců časopisu, zvyšuje o počet zástupců daného oboru - např.: „Dětská dermatologie“ je zasílána dermatologům i pediatrům, „Maligní melanom“ je adresován dermatologům a onkologům.

Časopis je koncipován jako odborný čtvrtletník se třemi monotematickými suplementy - tedy celkem pro sedm čísel ročně.

Referátový výběr z dermatovenerologie vychází jako dvojitě recenzovaný (peerreviewed) odborný titul a je zařazený na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.

Podle průzkumu společnosti CEGEDIM je odbornou veřejností kladně hodnocen jako důležitá součást postgraduálního vzdělávání lékařů. Oceňovány jsou jak aktuální odborné příspěvky našich i zahraničních autorů, tak i informace farmaceutických firem, které kvalifikovaně oslovují specialisty na klinických i ambulantních pracovištích.

V roce 2009 se tištěná verze časopisu rozšířila o verzi on-line, která umožnila obohatit obsah titulu o nová témata (základní výzkum, alternativa, výchova specializovaného zdravotnického personálu, nové technologie atd.) a dovolila redakci zařadit také videopříspěvky a archiv odborných fotografií. Elektronický systém navíc umožňuje i přímé přenosy z odborných akcí i lékařských ošetření a zákroků.

O vydavatelství Neděle, 01. srpen 2010

Vydavatelství a nakladatelství CZECHOPRESS AGENCY vzniklo v roce 1991. V roce 1994 se transformovalo na společnost - Czechopress Agency, s.r.o. - a zahájilo aktivity v oblasti výstavby personálního a technického zázemí pro realizaci budoucích odborných projektů.

Vedle produkce populárních a odborných nakladatelských titulů se firma soustředila především na obnovu historického vydavatelského projektu REFERÁTOVÝ VÝBĚR. První oborový titul byl v nové podobě spuštěn v roce 2002, další dva následovaly o čtyři roky později.

Dnes společnost Czechopress Agency, s.r.o. v návaznosti na dynamický rozvoj moderních technologií postupně doplňuje své tištěné tituly o živé multimediální produkty.

Kontakty Neděle, 01. srpen 2010

VYDAVATEL05_czechopress
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.

SÍDLO
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel.: 602 229 255, 724 116 414
Tel./fax: 261 141 228
Fax: 272 941 824
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.czechopress.cz
IČ: 624 16 341 DIČ: CZ624 16 341
Spis. zn.: KOS v Praze, OR - oddíl C, vložka 32164
mapa-pankrac-web

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
PhDr. Jarmila DRHLÍKOVÁ - jednatelka

OBJEDNÁVKY A ZMĚNY
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

DISTRIBUCE
ČR - Česká pošta, s.p. PTJ Přeprava Střední Čechy
SR - Czechopress Agency, s.r.o.

 

 


REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE

VYCHÁZÍ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ DERMATOVENEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

CzechopressREDAKCE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA
Přednosta dermatovenerologické kliniky
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

KONTAKTNÍ ADRESA
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel.: 602 229 255, 724 116 414
Ffax: 272 941 824
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

03_czechopressŠÉFREDAKTOR
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA

REDAKČNÍ RADA
PŘEDSEDA
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA

ČLENOVÉ
Prof. MUDr. Alena POSPÍŠILOVÁ, CSc., Brno
Prim. MUDr. Slavomír URBANČEK, PhD., Banská Bystrica
As. MUDr. Libuše MARDEŠIČOVÁ, Praha
MUDr. Marta HAŠKOVÁ, Ústí nad Labem
JUDr. Jan MACH, Praha
Czechopress

GENERÁLNÍ MANAŽER PROJEKTU REFERÁTOVÝ VÝBĚR
Mgr. Hana KVAPILOVÁ
Tel.: 608 238 077
Fax: 272 941 824
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ODBORNÁ REDAKCE
Doc. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, PhD.
MUDr. Hana Ciferská, PhD.

REDAKČNÍ TÝM

PhDr. Jarmila DRHLÍKOVÁ
Mgr. Hana KVAPILOVÁ

LAYOUT A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Michaela CROFT

REGISTRACE
MK ČR E 13665

ISSN 1213-9106 (Print)
ISSN 1803-778X (Online)

Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 4 z 1251
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist