Redakční systém

POKYNY PRO AUTORY

Pátek, 08. říjen 2010

Redakce přijímá a publikuje příspěvky převážně v českém a slovenském jazyce. U předem dohodnutých materiálů zahraničních autorů zajišťuje redakce odborný překlad. Všechny příspěvky musí odpovídat odbornému zaměření časopisu a jejich struktura musí splňovat požadavky redakce na formální a obsahové zpracování příslušného typu příspěvku.

Původní, přehledové články a kazuistiky jsou redakcí odesílány k anonymnímu a nezávislému odbornému posouzení dvěma recenzentům. Referáty procházejí odbornou korekturou.

V případě doporučení příspěvku ke zveřejnění oběma recenzenty (viz Recenzní řízení), popřípadě odbornými korektory, jsou materiály předány k jazykové korektuře a poté ke grafické úpravě a dalšímu technickému zpracování pro účely tisku nebo zveřejnění na internetu.

Za publikaci v časopise Referátový výběr z dermatovenerologie se honoráře neposkytují.

 

DOKUMENTACE

Bez níže uvedených dokumentů a údajů nemůže být příspěvek přijat redakcí ke zveřejnění:

TITULNÍ LIST
Obsahuje informace, které umožní snadnou identifikaci příspěvku a jeho vyhledávání v archivu redakce a na internetu:

 • Název článku (česky a anglicky)
 • Souhrn/Summary (česky a anglicky)
 • Klíčová slova/Key words (česky a anglicky)
 • Zkrácené jméno autora (Novák, J.)
 • Číslo diagnózy
 • Název diagnózy
 • Typ příspěvku:
  - původní článek
  - přehledový článek
  - kazuistika
  - referát
  - léčebný postup
  - zpráva


PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Vyžaduje uvedení údajů, sloužících především ke komunikaci redakce s autorem:

 • celé jméno (včetně titulů) autora nebo autorů
 • adresu bydliště
 • název a adresu pracoviště nebo pracovišť
 • telefon, mobil, fax, e-mail

Dále protokol obsahuje:

 • čestné prohlášení autora, že zaslaný příspěvek je určen výhradně pro časopis Referátový výběr (... z dermatovenerologie, ... z onkologie, ... z psychiatrie) jeho tištěnou a elektronickou verzi a že nebyl a nebude jinde publikován (s výjimkou předem dohodnutých reprintů vydavatelství)
 • negativní prohlášení o střetu zájmů (v případě, že je práce sponzorována nebo dochází-li ke střetu zájmů autora a firem či organizací, musí být tato skutečnost v závěru příspěvku uvedena)
 • u klinických studií čestné prohlášení o schválení studie SÚKLem a místní etickou komisí
 • souhlas s přenosem autorských práv - v případě použití již dříve publikovaných materiálů, resp. jejich částí či příloh, je nutný souhlas původního vydavatele s uveřejněním, dále souhlas autorů a institucí s přenosem autorských práv (copyright)
  >> stáhnout Předávací protokol


SOUHLAS S POUŽITÍM OBRAZOVÉHO SNÍMKU
U všech ilustrací a fotografií, z nichž je možné jednotlivé osoby (zejména pacienty) identifikovat, je nutné současně s předáním obrazového materiálu redakci doložit také Kvalifikované souhlasy fotografovaných osob s použitím fotografií ke zveřejnění.
>> stáhnout Souhlas s použitím obrazového snímku


V následujících částech menu naleznete rámcová doporučení, jak postupovat při zpracování vybraných žurnalistických žánrů a odborných textů a jakým způsobem texty a ilustrace předávat redakci či je vkládat na internetové stránky.

Jak psát bibliografii

Pátek, 06. srpen 2010

VEDENÍ CITACÍ A ODKAZŮ

- u článků
Odkazy na použité prameny a literaturu se uvádějí v číslované poznámce za textem - nikoli v textu nebo pod čarou. Úplné citace použitých zdrojů píšeme na konec textu, do abecedně (podle příjmení autorů) řazeného seznamu literatury.

- u referátů
Vzhledem k délce referátu, která nepřesahuje 1/1 normostrany, uvádíme bibliografické odkazy na konci textu, pod čarou.

VZORY

CITACE KNIHY
Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing 1999.

CITACE ČLÁNKU ZE SBORNÍKU
Kořenský, J.: Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii. Praha, Academia 1995,
s. 77-86

CITACE ČLÁNKU Z TIŠTĚNÉHO PERIODIKA
Martinéz-Morán, C., Sanz-Muňos, C., Morales-Callaghan, A.M.: Pustular psoriasis induced by infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 2007, č. 10, s. 1424-1425.

CITACE ČLÁNKU Z ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Benjamin, B.J. - Spacek, S. Multicultural issues in home health care. In Journal of Multicultural Nursing and Health (online). 7(3), 26-28 (cit. 12.3.2002). Dostupnost: http://www..../. ISSN...

CITACE ČLÁNKU Z INTERNETU 
Chan, L. Bullous Pemphigoid: EMedicine (online). Apr 4, 2007 (cit. 3.10.2008). Dostupnost: http://www.emedicine.com/derm/topic64htm.

CITACE NEPERIODICKÉHO DOKUMENTU Z INTERNETU (BEZ JMÉNA AUTORA)
Název dokumentu (online). Rok zveřejnění dokumentu (Nelze-li zjistit datum vytvoření nebo zveřejnění dokumentu, uvede se za názvem zkratka (s.a.). Poté se uvede datum citování  (cit. 16.9.2008). Počet stran, pokud je stránkováno. Dostupnost: http://www....../

Jak psát referát

Pátek, 06. srpen 2010

Termínem REFERÁT pro účely časopisů projektu Referátový výběr označujeme krátký odborný text v českém nebo slovenském jazyce, který shrnuje hlavní myšlenky vědeckého článku publikovaného v zahraničním tisku. Míra kondenzace originálního textu přirozeně závisí na jeho informační nasycenosti - obecně však platí, že rozsah referátu tvoří maximálně 0,5 - 1,0 normostranu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).

REFERÁT je tedy v časopisech Referátového výběru spíše VÝTAH s kvalitní bibliografií, který umožňuje čtenáři rychle se v tématech orientovat a v případě hlubšího zájmu o problematiku původní článek spolehlivě nalézt.

Formální zpracování: viz Pokyny pro autory

Recenzní řízení

Neděle, 01. srpen 2010

ZÁKLADNÍ INFORMACE

K recenznímu řízení jsou přijímány příspěvky typu původní článek, přehledový článek a kazuistika v českém nebo slovenském jazyce, českých i zahraničních autorů, jejichž odborná kvalifikace odpovídá charakteru tištěných nebo elektronických titulů projektu Referátový výběr. Ostatní odborné materiály typu referát, léčebný postup, zpráva a jiné podléhají režimu tzv. odborné korektury.

Před zahájením recenzního řízení má šéfredaktor, redakční rada nebo jimi pověřený pracovník vydavatelství právo odmítnout zařadit do recenzního řízení příspěvky, které:

 • nesplňují formální požadavky redakce (vydavatelství) na zpracování textu
 • neobsahují povinnou dokumentaci (viz Pokyny pro autory)
 • porušují etiku vědecké práce (zahrnují nedostatečné nebo neověřené informace, vzbuzují podezření z plagiátorství, používají vyjadřování, které se neslučuje se zvyklostmi uplatňovanými v odborných médiích)
 • zpracovávají téma způsobem, který nepřináší nové ani aktuální odborné informace
 • předkládají poznatky, které již byly stejným autorem v obdobné formě publikovány

Pověřený pracovník vydavatelství autora v takovém případě písemně informuje (e-mailem nebo standardní poštou) o důvodech nepřijetí příspěvku k recenznímu řízení.


PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Způsobilost příspěvků ke zveřejnění posuzují nezávisle na sobě dva externí odborní recenzenti, kteří jsou vybíráni redakční radou s ohledem na téma a charakter textu.

Posuzovatelé hodnotí anonymizovaný příspěvek formou Recenzního protokolu, ve kterém se vyjádří k formálnímu a odbornému zpracování textu včetně příloh a obrazového doprovodu. Součástí posudku mohou být i další připomínky a shrnující komentář. Obvyklá lhůta trvání recenzního řízení je 30 pracovních dnů. O případném prodloužení této doby je autor písemně vydavatelstvím informován.

 • je-li stanovisko obou recenzentů kladné, je příspěvek schválen k publikaci a postoupen k dalšímu redakčnímu zpracování
 • jsou-li obě hodnocení záporná, rozhodne o následném postupu a eventuálním zamítnutí materiálu redakční rada
 • pokud jeden nebo oba recenzenti požadují doplnění či přepracování textu, je autor pověřeným pracovníkem vydavatelství požádán o úpravu textu. Přepracovaný text je pak předán zpět recenzentovi nebo recenzentům k novému posouzení. Jestliže námitky či odborná neshoda mezi autorem a recenzenty přetrvávají, je materiál předán třetímu posuzovateli
 • v případě, že autor nesouhlasí se závěry hodnotitelů, může svůj názor písemně postoupit redakční radě. Redakční rada je oprávněna zvážit autorovy námitky a stanoviska posuzovatelů a vynést konečné rozhodnutí o publikaci materiálu

RVD Recenzní protokol

Info pro autory

Neděle, 01. srpen 2010

Info pro autory

Periodické a neperiodické publikace ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency procházejí před předáním k polygrafickému zpracování interním procesem kontroly ve dvou fázích o několika stupních:

I. – RUKOPIS
Kontrola rukopisu zahrnuje:

 1. odborné posouzení 
  (zvážení závažnosti tématu, kvality textu a ilustrací, zpracování recenze)
 2. odbornou revizi 
  (kontrolu faktické správnosti – dat, jmen, názvů, terminologie)
 3. jazykovou korekturu 
  (odstranění případných gramatických a stylistických nedostatků)
 4. technickou redakci 
  (úpravu členění textů – titulků, mezititulků, odstavců, popisků fotografií, grafů atd.)

Následuje grafické zpracování textů a ilustrací včetně doplnění inzertních sdělení a vytvoření korekturního otisku v elektronické i tištěné formě.

II. – KOREKTURNÍ OTISK
Korekturní otisk vyžaduje:

 1. korekturu (opravu chyb)
 2. náhled (kontrolu provedených oprav)
 3. finální náhled a imprimatur (písemný souhlas se započetím tisku)

CO JE TO KOREKTURNÍ OTISK?

 • stránkový otisk sazby a ilustrací ve finální grafické úpravě určený pro vyznačení korektur korekturními znaménky

CO JE TO KOREKTURA?

 • oprava chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí vysazeného textu, ilustrací a popisků s rukopisem a oprava technických nedostatků v korekturním otisku

JAK PROVÁDĚT KOREKTURU?

 • základem korektur je jejich přesnost, srozumitelnost a čitelnost
 • korektury se vyznačují dvěma shodnými znaménky – jedno překrývá chybné místo v textu, druhé je na okraji textu spolu s vyznačenou chybou
 • pro korigování textu používáme výhradně tenkou modrou propisovací tužku. Značení obyčejnou a červenou tužkou se v běžných textových korekturách nepovoluje. Černá barva zvyšuje riziko přehlédnutí
 • v korekturách se negumuje, nepřelepuje ani neopravuje bílým krycím lakem
 • každá strana musí být podepsána korektorem a opatřena datem, kdy byla korektura provedena. Příklad: 11.12.2009. Novák
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist