Pro zobrazeníní profilu autora je nutné být zaregistrován a přihlášen.

Psychiatrie je rizikovým oborem z hlediska možného napadení lékaře

Autor tohoto článku plně respektuje skutečnost, že dobrý a zkušený psychiatr si v mnohých případech dokáže poradit jinými než právními prostředky s vyhrožováním, ohrožováním nebo hrozícím útokem pacienta na svou osobu. Na druhou stranu případ vražedného útoku na doc. MUDr. Karla Hynka, CSc. svědčí o tom, že i u zkušeného psychiatra s vynikajícím renomé může být ohrožení ze strany pacienta aktuální. Vždyť právě v tomto případě zkušený lékař (jiný než doc. Hynek), který měl budoucího vraha ve své psychiatrické péči, ujišťoval psychiatra, kterému bylo vyhrožováno, že pacient je v zásadě neškodný a své výhrůžky neuskuteční. Asi každý psychiatr ví, že jakákoli prognóza v těchto případech může být vždy dubiózní.

Může matka, která má po rozvodu rodičů svěřeno do výchovy nezletilé dítě, zakázat ošetřujícímu lékaři-psychiatrovi, aby podával informace o zdravotním stavu dítěte otci, který dítě svěřeno do výchovy nemá?

I po rozvodu rodičů zůstává ten z nich, kterému nezletilé dítě do výchovy svěřeno nebylo, jeho zákonným zástupcem se všemi právy, které jsou s tím spojeny. Toto postavení by neměl pouze tehdy, pokud by byl rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti. Rodičovskou zodpovědností je podle zákona o rodině míněn souhrn rodičovských práv a povinností. Opatření, kdy soud svým pravomocným rozhodnutím zbaví jednoho z rodičů rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti, bývá v praxi výjimečné.

Psychiatr a zdravotnická dokumentace Čtvrtek, 29. březen 2007

Zdravotnická dokumentace – základní doklad o řádné léčbě

Je-li podáno trestní oznámení, žaloba či stížnost, je základním dokumentem, ze kterého se při posuzování vychází zdravotnická dokumentace příslušného pacienta. Je-li spor o úhradu některých výkonů vykázaných zdravotním pojišťovnám, je opět základním podkladem pro řešení tohoto sporu, ať již při jednání, smírčím jednání nebo u soudního řízení také zdravotnická dokumentace příslušného pojištěnce. Dobře vedenou zdravotnickou dokumentací je lékař pro řadu situací spolehlivě právně kryt.

Máme konkrétní problém, který se dotýká psychiatrů obecně – a který jsme nedávno také s kolegy diskutovali: je jím praktická aplikace oznamovací povinnosti, pokud ošetřující lékař zjistí, že osoba se závažnou duševní poruchou je držitelem řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu. Není nám jasné:

1. Kdo je v tomto případě „posudkový lékař“ (psychiatr, nebo praktický lékař) ?
2. Stačí, pokud psychiatr oznámí praktickému lékaři, že dotyčný trpí závažnou duševní poruchou?
3. Každé hlášení o tom, že někdo trpí duševní poruchou, na správní úřad je flagrantním zásahem do práva na ochranu soukromí a ve svém důsledku povede k další stigmatizaci. Duševní poruchy s povinností nahlášení jsou vyjmenovány velmi obecně a v důsledku toho do ohlašovací povinnosti spadají jakoby všechny duševní choroby; kromě toho se nebere ohled na to, že v některých případech dochází k remisi a některá dlouhodobě používaná psychofarmaka schopnosti řídit motorové vozidlo neovlivňují.

Pokyny pro autory Úterý, 30. listopad 1999

Redakce přijímá a publikuje příspěvky převážně v českém a slovenském jazyce. U předem dohodnutých materiálů zahraničních autorů zajišťuje redakce odborný překlad. Všechny příspěvky musí odpovídat odbornému zaměření časopisu a jejich struktura musí splňovat požadavky redakce na formální a obsahové zpracování příslušného typu příspěvku.

Původní, přehledové články a kazuistiky jsou redakcí odesílány k anonymnímu a nezávislému odbornému posouzení dvěma recenzentům. Referáty procházejí odbornou korekturou.

V případě doporučení příspěvku ke zveřejnění oběma recenzenty (viz Recenzní řízení), popřípadě odbornými korektory, jsou materiály předány k jazykové korektuře a poté ke grafické úpravě a dalšímu technickému zpracování pro účely tisku nebo zveřejnění na internetu.

DOKUMENTACE

Bez níže uvedených dokumentů a údajů nemůže být příspěvek přijat redakcí ke zveřejnění:

TITULNÍ LIST
Obsahuje informace, které umožní snadnou identifikaci příspěvku a jeho vyhledávání v archivu redakce a na internetu:

 • Název článku (česky a anglicky)
 • Souhrn/Summary (česky a anglicky)
 • Klíčová slova/Key words (česky a anglicky)
 • Zkrácené jméno autora (Novák, J.)
 • Číslo diagnózy
 • Název diagnózy
 • Typ příspěvku:
  - původní článek
  - přehledový článek
  - kazuistika
  - referát
  - léčebný postup
  - zpráva


PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Vyžaduje uvedení údajů, sloužících především ke komunikaci redakce s autorem:

 • celé jméno (včetně titulů) autora nebo autorů
 • adresu bydliště
 • název a adresu pracoviště nebo pracovišť
 • telefon, mobil, fax, e-mail
 • bankovní spojení

Dále protokol obsahuje:

 • čestné prohlášení autora, že zaslaný příspěvek je určen výhradně pro časopis Referátový výběr (... z dermatovenerologie, ... z onkologie, ... z psychiatrie) jeho tištěnou a elektronickou verzi a že nebyl a nebude jinde publikován (s výjimkou předem dohodnutých reprintů vydavatelství)
 • negativní prohlášení o střetu zájmů (v případě, že je práce sponzorována nebo dochází-li ke střetu zájmů autora a firem či organizací, musí být tato skutečnost v závěru příspěvku uvedena)
 • u klinických studií čestné prohlášení o schválení studie SÚKLem a místní etickou komisí
 • souhlas s přenosem autorských práv - v případě použití již dříve publikovaných materiálů, resp. jejich částí či příloh, je nutný souhlas původního vydavatele s uveřejněním, dále souhlas autorů a institucí s přenosem autorských práv (copyright)
  >> stáhnout Předávací protokol


SOUHLAS S POUŽITÍM OBRAZOVÉHO SNÍMKU
U všech ilustrací a fotografií, z nichž je možné jednotlivé osoby (zejména pacienty) identifikovat, je nutné současně s předáním obrazového materiálu redakci doložit také Kvalifikované souhlasy fotografovaných osob s použitím fotografií ke zveřejnění.
>> stáhnout Souhlas s použitím obrazového snímku


V následujících částech menu naleznete rámcová doporučení, jak postupovat při zpracování vybraných žurnalistických žánrů a odborných textů a jakým způsobem texty a ilustrace předávat redakci či je vkládat na internetové stránky.

RVP – 2008 Úterý, 30. listopad 1999

RVP-2008-obalka-OK-01.jpgReferátový výběr
z psychiatrie
číslo 2008
ročník 7

Cílem studie bylo zjistit příznaky u novorozenců vystavených v děloze působením antidepresiv v pozdním těhotenství a navrhnout kategorizaci těchto příznaků. Pomohlo by to klinickému hodnocení účinků antidepresiv u exponovaných novorozenců.

Autoři referují o dvou případech lékových interakcí mezi ciprofloxacinem a klozapinem. Prvním případem byl 46letý pacient dostávající denní dávku klozapinu 900 mg. Byl přijat do nemocnice pro urosepsi a byl léčen 5 dní ciprofloxacinem a amoxicilinem.

Mentální anorexie je duševní porucha s vysokou úmrtností. Cílem studie švédských autorů (univerzitní pracoviště Uppsala a Stockholm) bylo zhodnotit standardizované poměry úmrtnosti (SMR-standardised mortality ratios) a zkoumat potenciální prognostické faktory u mentální anorexie.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 3 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist