Autoři popisují případ pozdního začátku neurodegenerace při hromadění železa v mozku (NBIA-Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation) projevující se jako frontotemporální demence (FTD) s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jednalo se o 66letého muže se změnami osobnosti: bez zábran,emoční tupostí a sociálně nevhodným chováním spojené s dysartrií a dystonií po linii kortikospinální dráhy. Zobrazení mozku magnetickou rezonancí prokázalo celkovou atrofii mozkové kůry a uloženiny železa v globus pallidus.

Diagnóza

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) má silné kardiovaskulární účinky, které mohou vnést námitku proti ECT u pacientů  s preexistujícím srdečním onemocněním. Ačkoliv je to dobře studováno v ECT rezistentní deprese, existují stále obavy, jak překonat léčení pacientů pomocí ECT s komorbidní kardiovaskulární poruchou. Synergní účinky deprese a kardiovaskulární choroby v ovlivnění morbidity a mortality pacientů činí z ECT významnou otázku.

Diagnóza

Autoři referují o případu pacienta s Fahrovou chorobou ovlivněnou bipolární poruchou I typu s psychotickými příznaky. Komplexní klinický obraz, charakterizovaný jak neurologickými, tak psychiatrickými příznaky, se ukázal být částečně nebo zcela odolný vůči několika farmakologickým pokusům. Naopak zjevné zlepšení klinického obrazu se objevilo po cyklu 10 aplikací elektrokonvulzivní léčby, následované úplným a trvalým vyřešením nálady, kognitivních, motorických a behaviorálních příznaků během příštích 4 let.

Diagnóza

Početné studie prokázaly bezpečnost a účinnost elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) u různých psychiatrických stavů. ECT byla schválena FDA  (Food&Drug Administration) k léčbě rezistentní deprese. Nedávno FDA také schválil stimulaci nervus vagus jako léčbu chronické nebo rekurentní deprese. Ačkoliv je elektrická stimulace používána jak při ECT, tak při stimulaci n. vagus, mechanismy jejich působení jsou velmi odlišné. Americká psychiatrická asociace nezjistila žádné absolutní kontraindikace pro použití ECT. Autoři ve svém sdělení představili dva zajímavé případy úspěšné ECT v kombinaci se stimulací n. vagus.

Diagnóza

Elektrokonvulzní terapie (ECT-Electroconvulsive Therapy) je vysoce účinná léčba závažné deprese. Avšak nevýhodou ECT je riziko kognitivních vedlejších účinků. Magnetická záchvatová terapie (MST-Magnetic Seizure Therapy) je nová metody léčby, kterou jsou léčebné záchvaty způsobeny použitím rychle se střídajících silných magnetických polí. V této případové studii autoři referují o úspěšné MST epizody jinak farmakorezistentní deprese u pacienta s bipolární poruchou typu I.

Diagnóza

Vareniklin je nová protikuřácká látka, která snižuje bažení po nikotinu a blokuje potěšení z něho. Působí jako částečný agonista nikotinového receptoru. Vareniklin byl zpočátku předepisován jako snadno tolerovaný a bez jakýchkoliv zvláštních psychiatrických preventivních opatření, ale byl studován výhradně u normálních populací. Autoři referují o pacientovi s bipolární poruchou, u kterého se vyvinula manická epizoda po léčbě vareniklinem.

Diagnóza

Elektrokonvulzní léčba (ECT-Electroconvulsive Therapy) byla často považována za relativně kontraindikovanou u pacientů s prostor zabírajícími poškozeními uvnitř mozku. Po 7 případech dostupných v literatuře autoři popisují bezpečné použití ECT u depresivního pacienta s arachnoidní cystou. Poskytují obsáhlý přehled o této klinické spojitosti a uzavírají, že menšina dostupných údajů je jakoby uklidňujících, přesto je pečlivé neurologické posouzení před ECT indikováno.

Diagnóza

V klinické praxi je často obtížné rozlišit mezi organickým a psychickým zvracením. Němečtí autoři z univerzitní nemocnice v Tübingenu předkládají případ 34leté ženy s 18měsíční anamnézou zvracení s počáteční diagnózou mentální bulimie (MB). Její zvracení se však jevilo jako neobvyklé. Byla proto provedena další somatická diagnostická vyšetření vedoucí k dodateční diagnóze achalázie.

Diagnóza

Bylo konstatováno, že účinnost elektrokonvulzní léčby (ECT-Electroconvulsive Therapy) v léčbě psychotických depresivních poruch může být zvýšena současným podáváním antidepresiv. Proto otázka, jak je bezpečná kombinace těchto 2 léčebných metod, opravňuje výzkum. Escitalopram (ESC) je novější selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který se zdá mít příznivý profil vedlejších účinků.

Diagnóza

Quetiapin je atypické antipsychotikum s dobrou snášenlivostí, ale nedávno byl spojen s poruchou dechové funkce. Cílem této práce německých autorů (univerzitní pracoviště v Ulmu) bylo podat zprávu o středně těžké až těžké dušnosti po pravidelných perorálních dávkách quetiapinu u 2 obézních pacientů se syndromem spánkové apnoe (SAS).

Diagnóza
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>
Strana 4 z 5

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist