Abstrakt: Alzheimerova choroba (ďalej iba ACH) predstavuje najbežnejšiu príčinu demencie (ide o 50 - 60% prípadov demencie). ACH nie je bežným príznakom starnutia a nerešpektuje žiadne sociálne, ekonomické, geografické alebo etnické hranice. Človek trpiaci demenciou potrebuje pomoc v každom aspekte svojho života. Pre chorých a ich opatrovateľov existujú rady, starostlivosť a podpora. V  predkladanom príspevku analyzujeme a sprístupňujeme problematiku princípov fungovania rodinnej starostlivosti v kontexte rodinného príslušníka s Alzheimerovou chorobou.

Kľúčové slová: demencia, Alzheimerova choroba, rodina, úloha rodiny, opatrovateľ, záťaž, opatrovaný

Abstrakt: Terapia demencií je založená na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch - na farmakoterapii a na nefarmakologických postupoch. V príspevku popisujeme niektoré z najčastejšie používaných v klinickej praxi.

Kľučové slová: nefarmakologické postupy, muzikoterapia, validačná terapia, reminiscenčná terapia.

Klinický případ pacienta s atopickou dermatitidou je příkladem účinné léčebné spolupráce dermatologa, psychologa a alergologa u psychosomatického onemocnění.

Cílem studie amerických autorů (Houston,TX) bylo zkoumat účinky topiramatu u Touretteova syndromu (TS). Léky blokující dopaminový receptor byly tradičně používány ke zvládnutí tiků u pacientů s TS, ale tato neuroleptika jsou spojena s potenciálně omezujícími vedlejšími účinky. 

Lymfocytární kolitida je nemoc charakterizovaná chronickým vodnatým průjmem, která může být diagnostikována pouze histologicky, protože kolonoskopie prokazuje na mukóze makroskopicky normální nález. Opakovaně byl popsán příčinný vztah s podáváním určitých léků.

U 19leté ženy začalo akutně bizarní chování, dále pak zmatenost, sluchové halucinace a bludy po 2 týdnech diety na 100kcal/den. Neurologické vyšetření této pacientky bylo normální. Rozbor moči prokázal ketony 4+. Pacientka měla zvýšenou antinukleární protilátku (ANA-Antinuclear Antibody, 320) a pozitivní heterozygotní faktor V Leidenské mutace. 

Nadměrná spavost působí zhoršenou kvalitu života a zvyšuje riziko špatného zdraví a nehod. Armodafinil je látka, podporující bdělost, schválená v r. 2007 americkým Food and Drug Administration (Úřad pro schvalování potravin a léků) pro léčbu nadměrné spavosti vzniklé při narkolepsii, obstruktivní spánkové apnoe (po optimální léčbě obstrukce) a práci na směny. Jedná se o R-enantiomer (pravotočivý) modafinilu, který je racemickou směsí R- a S-enantiomerů (pravo- a levotočivých).

Pozdní typ Alzheimerovy choroby (AD-Alzheimer´s Disease) je multifaktoriální a heterogenní porucha s hlavními rizikovými faktory včetně pokročilého věku, přítomností alely apolipoproteinu Eepsilon4 (APOE4) a rodinné anamnézy AD. Jinými rizikovými faktory
mohou být obezita, diabetes a příbuzné poruchy, které vysoce převládají.

Diagnóza


U 81leté ženy bez žádné předchozí psychiatrické anamnézy se objevila pozdně vzniklá obsedantně-kompulzivní porucha po akutním pravostranném makulárním krvácení a ztrátě zraku. Po důkladném vyšetření organicity k vyloučení tělesné příčiny zkoušeli australští autoři různé inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ve vysokých dávkách bez léčebného prospěchu. U této pacientky došlo k významné úlevě jejích příznaků až po kúře elektrokonvulzivní terapie.

Diagnóza

Nizozemští autoři popisují 81letou pacientku, která byla ambulantně posouzena pro pády v anamnéze. Klinická diagnóza byla souběžná s depresivními příznaky, ale arachnoidální cysta se ukázala být příčinou problémů pacientky. Ta se zcela zotavila po neurochirurgickém výkonu.

Diagnóza

Taiwanští autoři referují o případu 63letého muže, který prožil svou první manickou epizodu a pak, o rok později, zažil druhou epizodu, která byla spojena s významnou ztrátou mozkového parenchymu. Dvě zobrazení mozku počítačovou tomografií (CT-Computed Tomography) byla provedena při každé manické epizodě k pozorování struktury mozku.

Diagnóza

Odchylky oxidativního stresu byly nabídnuty při vysvětlování patogeneze schizofrenie. Tato indicko-americká studie (specializovaná pracoviště Bangalore a Columbus, OH) zkoumala odchylky neopterinu a oxidativního stresu u pacientů se schizofrenií před léčbou a po ní.  Neopterin, celkové antioxidanty, nitrity a thioly v séru antipsychotiky neléčených schizofrenních pacientů (n=45) byly stanoveny na začátku před léčbou v porovnání  se zdravými kontrolami (n=43).

Diagnóza

Japonští autoři (pracoviště Tokyo a Sendai) popisují případ 63leté ženy s katatonií způsobenou idiopatickou hypertrofickou pachymeningitidou (IHP). Pacientka byla léčena pro IHP prednisolonem přibližně rok. Když se u ní rozvinula katatonie, žádné významné změny magnetickou rezonancí nebyly zachyceny v porovnání s předchozími výsledky zobrazení.

Diagnóza

Hormonální vedlejší účinky antidepresiv jsou neobvyklé. Galaktorea je zřídka mezi uváděnými vedlejšími účinky spojených s tricyklickým antidepresivem a inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. Antidepresiva mohou přímo stimulovat postsynaptické serotoninové receptory v hypothalamu nebo nepřímo tlumit dopaminergní neurony v tuberoinfundibulární oblasti mozku prostřednictvím serotoninu, což může zvýšit hladiny prolaktinu a později způsobit galaktoreu.

Diagnóza

Přibližně 11% těhotných žen trpí psychotickou depresí, která vyžaduje léčbu. Jestliže tyto ženy ponecháme bez léčby, existují rizika předčasného porodu nebo nízké porodní váhy. Počáteční nesnáz spočívá v diagnostice deprese samotné, protože mnoho příznaků deprese může být přičteno těhotenství. Další výzvou je výběr vhodné léčby. Léčebnými volbami v tomto ohledu jsou psychoterapie, antidepresiva, elektrokonvulzívní terapie nebo nová možnost léčby světlem.

Diagnóza

Japonští autoři (specializované pracoviště Himeji) referují o 78leté pacientce s pravděpodobnou demencí s Lewyho tělísky (DLB-Dementia with Lewy Bodies) s krční dystonií během léčby donepezilem 5 mg/den po dobu 18 měsíců. Pacientka byla přijata k hospitalizaci pro výrazný předklon hlavy (antecollis). Tři týdny po přerušení léčby donepezilem antecollis vymizel.

Diagnóza

Tento příspěvek německých autorů (Universität Ulm, klinické pracoviště Günzburg) popisuje případ, který vedl k psychiatrické hospitalizaci z důvodu emoční nestability a sebevražedného chování plynoucích z poruchy pohlavní identity (transsexualismus ze ženy na muže). Během ústavní léčby trvající téměř 4 měsíce bylo dosaženo značné zlepšení emoční nestability a sebevražedného chování pacienta.

Diagnóza

Mnoho organických stavů může napodobit příznaky jídelní poruchy (poruchy příjmu jídla),ale o obstrukci žaludku, napodobující mentální anorexii, bylo referováno zřídka.
  
Australští autoři z The Royal Melbourne Hospital popisují případ 51leté ženy přijaté k hospitalizaci s počáteční diagnózou mentální anorexie.
  
Bylo zjištěno, že příznaky pacientky z horního gastrointestinálního traktu se ztrátou tělesné váhy jsou odvozeny od obstrukce žaludku adenokarcinomem. Časově shodní psychosociální agresoři a psychiatrická anamnéza v minulosti, mezi jinými faktory, „zmátly“ diagnostický proces.
  
Před postavením dg. jídelní porucha je třeba zcela vyloučit organické příčiny ztráty tělesné váhy a příznaků z horního gastrointestinálního traktu. Zvláště to platí pro případy, kde jsou u pacienta atypické rysy potíží.

Diagnóza

Fantomová bolest končetiny (PLP-Phantom Limb Pain) se může vyskytnout u téměř 80% pacientů s amputací. Současný výzkum uvedl do popředí několik změn, které se objevují na nocicepční dráze po amputaci končetiny. S touto znalostí byly hledány nové léčby, které by mohly snížit PLP. Dva takové léky jsou duloxetin a pregabalin, každý působící jedinečným způsobem na nocicepční dráze. Autoři z Eastern Virginia Medical School (Norfolk, VA) také posuzují neurobiologii a účinnost této léčebné strategie.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>
Strana 1 z 4
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist