Nové informace o atomoxetinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Úterý, 30. listopad 1999
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Atomoxetin, inhibitor, presynaptický přenašeč noradrenalinu, byl schválen v USA v r. 2002 k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD-Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) u dětí ve věku 6 let a starších, dospívajících a dospělých.

Šlo nejen o to, aby zdravotní pojišťovny uzavíraly se zdravotnickými zařízeními, zejména těmi, které poskytují ambulantní péči lékařů – specialistů a praktických lékařů včetně praktických lékařů pro děti a dorost, smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v souladu s vydanou rámcovou smlouvou dle vyhlášky č. 290/2006 Sb., ale také o to upřesnit a aplikovat některá ne zcela jasná či problematická ustanovení rámcové smlouvy do textu individuální smlouvy mezi nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím péči praktického lékaře či ambulantní specializovanou péči a zdravotní pojišťovnou.

 

Podařilo se dohodnout text smlouvy, který odpovídá vyhlášce č. 290/2006 Sb. a současně pro soukromé lékaře příznivým způsobem aplikuje některá problematická ustanovení této vyhlášky s následujícími zdravotními pojišťovnami:
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

 

V současné době jedná vedení České lékařské komory s dalšími pojišťovnami o uzavření individuální smlouvy.

 

Základním atributem nové smlouvy je trvalý smluvní vztah. Tento smluvní vztah může soukromý lékař ukončit jednostranně i tehdy, uzná-li, že smlouva pro něho není výhodná ekonomicky, anebo hodlá-li ukončit soukromou lékařskou praxi. Na druhé straně může zdravotní pojišťovna tento trvalý smluvní vztah ukončit pouze z důvodů taxativně uvedených v článku 8 smlouvy, kde jsou uvedeny zcela přesně důvody pro ukončení smluvního vztahu ze strany zdravotní pojišťovny. Soukromý lékař se tedy již nemusí obávat „co bude, až mi skončí doba, na kterou mám uzavřenu smlouvu s pojišťovnami“.

 

Jakmile soukromý lékař a zdravotní pojišťovna smlouvu podepíší, nabývá tato smlouva platnosti. Není rozhodující, pokud je stanovena doba účinnosti pozdější než doba platnosti. Se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR se podařilo dohodnout, že smlouva nabude platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Naproti tomu s Vojenskou zdravotní pojišťovnou se toto nepodařilo dohodnout a uzavřená smlouva sice nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, ale účinnosti až dne 1.1.2007.

 

Je však třeba ve všech případech žádat písemně zdravotní pojišťovnu, aby byla uzavřena smlouva, jejíž text byl dohodnut mezi generálním ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny a prezidentem České lékařské komory MUDr. Milanem Kubkem. Lze konstatovat, že právě tato smlouva zajišťuje trvalý smluvní vztah v souladu s vyhláškou č. 290/2006 Sb. a současně je pro lékaře nepochybně výhodná. I kdyby posléze došlo ke zrušení vyhlášky č. 290/2006 Sb. nebo k její novelizaci, jde o tzv. nabytá práva a trvalý smluvní vztah již nikdo nemůže „zrušit“ lékaři, který takovouto smlouvu uzavřel.

 

Bližší informace lze zjistit na webových stránkách České lékařské komory www.lkcr.cz.

 

Za druhé pololetí 2005 mi nebyla proplacena vykázaná péče asi v hodnotě 30.000,- Kč z důvodu překročení limitu na jedno rodné číslo. Tento limit mám nasmlouvaný na 183,- Kč/rodné číslo, ale skutečná hodnota vykázaných bodů na jedno rodné číslo ve druhém pololetí 2005 byla asi 208,- Kč. K navýšení došlo větším množstvím tzv. prvního vyšetření a používáním fotokabiny, kterou jsem měla v roce 2005 druhým rokem. Dle smlouvy je možné zohlednit jen nově nasmlouvané výkony první rok, což již fotokabina nebyla. Navíc pracuji jako kožní lékař pro domov důchodců a Ústav mentálně postižených, což jsou pacienti, kteří potřebují podrobnější péči a jejichž množství nejsem schopna jakkoli za dané období regulovat. Je nějaká možnost, jak se pokusit od VZP oněch 30.000,- Kč vymáhat? Jakým způsobem napsat žádost?

 

Pokud jsou stanovené limity takového charakteru, že při jejich dodržení by nebylo možno poskytnout pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny péči lege artis, pak lze zdravotní pojišťovnu žádat, aby nezapočítala do regulací ty výkony, jejichž provedení bylo nezbytné pro poskytování péče lege artis a jejichž neprovedením by nebyl dodržen správný lékařský postup. Možnost podat takovou žádost vyplývá jak z dosavadní rámcové smlouvy, tak i z nové rámcové smlouvy, dále též z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 101/2006 Sb.

 

Pokud zdravotnické zařízení dospěje k závěru, že v případě nepřekročení stanovených limitů a regulací by nemohlo poskytnout pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny péči lege artis, pak je oprávněno podle rámcové smlouvy požádat pojišťovnu o jednání a žádat, aby výkony, které bylo nezbytné provést bez ohledu na limity a regulace, nebyly do regulace započítány. Zdravotní pojišťovna nesmí jednání odmítnout a mělo by se uskutečnit na regionální úrovni zpravidla do 14 dnů od obdržení výzvy.

 

Pokud při tomto jednání nedojde ke smírnému uzavření věci, lze vyvolat tzv. smírčí jednání na úrovni vedení příslušné zdravotní pojišťovny, kterého by se měl zúčastnit statutární zástupce nebo jím pověřený vedoucí pracovník zdravotní pojišťovny na straně jedné a provozovatel zdravotnického zařízení na straně druhé, který se může nechat zastupovat zvolenou lékařskou organizací nebo si může přizvat k jednání dva odborné poradce (zpravidla právníka a odborníka v daném oboru, někdy též soudního znalce v daném oboru). Pokud smírčí jednání je ukončeno smírem, tento je podepsán a oběma smluvními stranami respektován. Pokud nedojdou strany smírčího jednání ke smíru, lze leda podat žalobu u soudu a domáhat se proplacení těch výkonů, které bylo nutno bez ohledu na limity a regulace provést, jinak by nebylo možno pojištěncům zdravotní pojišťovny poskytnout péči lege artis. Opřít se přitom lze jak o ustanovení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, podle které je zdravotnické zařízení povinno poskytovat pojištěncům péči lege artis, tak i o vyhlášku č. 101/2006 Sb.

 

RVD 3/2006, s. 62-63

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist