Redační systém

Jak psát bibliografii

Pátek, 06. srpen 2010

VEDENÍ CITACÍ A ODKAZŮ

- u článků
Odkazy na použité prameny a literaturu se uvádějí v číslované poznámce za textem - nikoli v textu nebo pod čarou. Úplné citace použitých zdrojů píšeme na konec textu, do abecedně (podle příjmení autorů) řazeného seznamu literatury.

- u referátů
Vzhledem k délce referátu, která nepřesahuje 1/1 normostrany, uvádíme bibliografické odkazy na konci textu, pod čarou.

VZORY

CITACE KNIHY
Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Praha, Grada Publishing 1999.

CITACE ČLÁNKU ZE SBORNÍKU
Kořenský, J.: Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii. Praha, Academia 1995,
s. 77-86

CITACE ČLÁNKU Z TIŠTĚNÉHO PERIODIKA
Martinéz-Morán, C., Sanz-Muňos, C., Morales-Callaghan, A.M.: Pustular psoriasis induced by infliximab. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 2007, č. 10, s. 1424-1425.

CITACE ČLÁNKU Z ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Benjamin, B.J. - Spacek, S. Multicultural issues in home health care. In Journal of Multicultural Nursing and Health (online). 7(3), 26-28 (cit. 12.3.2002). Dostupnost: http://www..../. ISSN...

CITACE ČLÁNKU Z INTERNETU 
Chan, L. Bullous Pemphigoid: EMedicine (online). Apr 4, 2007 (cit. 3.10.2008). Dostupnost: http://www.emedicine.com/derm/topic64htm.

CITACE NEPERIODICKÉHO DOKUMENTU Z INTERNETU (BEZ JMÉNA AUTORA)
Název dokumentu (online). Rok zveřejnění dokumentu (Nelze-li zjistit datum vytvoření nebo zveřejnění dokumentu, uvede se za názvem zkratka (s.a.). Poté se uvede datum citování  (cit. 16.9.2008). Počet stran, pokud je stránkováno. Dostupnost: http://www....../

Jak psát referát

Pátek, 06. srpen 2010

Termínem REFERÁT pro účely časopisů projektu Referátový výběr označujeme krátký odborný text v českém nebo slovenském jazyce, který shrnuje hlavní myšlenky vědeckého článku publikovaného v zahraničním tisku. Míra kondenzace originálního textu přirozeně závisí na jeho informační nasycenosti - obecně však platí, že rozsah referátu tvoří maximálně 0,5 - 1,0 normostranu.

REFERÁT je tedy v časopisech Referátového výběru spíše VÝTAH s kvalitní bibliografií, který umožňuje čtenáři rychle se v tématech orientovat a v případě hlubšího zájmu o problematiku původní článek spolehlivě nalézt.

Formální zpracování: viz Pokyny pro autory

Recenzní řízení

Úterý, 30. listopad 1999

ZÁKLADNÍ INFORMACE

K recenznímu řízení jsou přijímány příspěvky typu původní článek, přehledový článek a kazuistika v českém nebo slovenském jazyce, českých i zahraničních autorů, jejichž odborná kvalifikace odpovídá charakteru tištěných nebo elektronických titulů projektu Referátový výběr. Ostatní odborné materiály typu referát, léčebný postup, zpráva a jiné podléhají režimu tzv. odborné korektury.

Před zahájením recenzního řízení má šéfredaktor, redakční rada nebo jimi pověřený pracovník vydavatelství právo odmítnout zařadit do recenzního řízení příspěvky, které:

 • nesplňují formální požadavky redakce (vydavatelství) na zpracování textu
 • neobsahují povinnou dokumentaci (viz Pokyny pro autory)
 • porušují etiku vědecké práce (zahrnují nedostatečné nebo neověřené informace, vzbuzují podezření z plagiátorství, používají vyjadřování, které se neslučuje se zvyklostmi uplatňovanými v odborných médiích)
 • zpracovávají téma způsobem, který nepřináší nové ani aktuální odborné informace
 • předkládají poznatky, které již byly stejným autorem v obdobné formě publikovány

Pověřený pracovník vydavatelství autora v takovém případě písemně informuje (e-mailem nebo standardní poštou) o důvodech nepřijetí příspěvku k recenznímu řízení.


PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Způsobilost příspěvků ke zveřejnění posuzují nezávisle na sobě dva externí odborní recenzenti, kteří jsou vybíráni redakční radou s ohledem na téma a charakter textu.

Posuzovatelé hodnotí anonymizovaný příspěvek formou Recenzního protokolu, ve kterém se vyjádří k formálnímu a odbornému zpracování textu včetně příloh a obrazového doprovodu. Součástí posudku mohou být i další připomínky a shrnující komentář. Obvyklá lhůta trvání recenzního řízení je 30 pracovních dnů. O případném prodloužení této doby je autor písemně vydavatelstvím informován.

 • je-li stanovisko obou recenzentů kladné, je příspěvek schválen k publikaci a postoupen k dalšímu redakčnímu zpracování
 • jsou-li obě hodnocení záporná, rozhodne o následném postupu a eventuálním zamítnutí materiálu redakční rada
 • pokud jeden nebo oba recenzenti požadují doplnění či přepracování textu, je autor pověřeným pracovníkem vydavatelství požádán o úpravu textu. Přepracovaný text je pak předán zpět recenzentovi nebo recenzentům k novému posouzení. Jestliže námitky či odborná neshoda mezi autorem a recenzenty přetrvávají, je materiál předán třetímu posuzovateli
 • v případě, že autor nesouhlasí se závěry hodnotitelů, může svůj názor písemně postoupit redakční radě. Redakční rada je oprávněna zvážit autorovy námitky a stanoviska posuzovatelů a vynést konečné rozhodnutí o publikaci materiálu

RVO Recenzní protokol

Periodické a neperiodické publikace ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency procházejí před předáním k polygrafickému zpracování interním procesem kontroly ve dvou fázích o několika stupních:

I. – RUKOPIS
Kontrola rukopisu zahrnuje:

 1. odborné posouzení 
  (zvážení závažnosti tématu, kvality textu a ilustrací, zpracování recenze)
 2. odbornou revizi 
  (kontrolu faktické správnosti – dat, jmen, názvů, terminologie)
 3. jazykovou korekturu 
  (odstranění případných gramatických a stylistických nedostatků)
 4. technickou redakci 
  (úpravu členění textů – titulků, mezititulků, odstavců, popisků fotografií, grafů atd.)

Následuje grafické zpracování textů a ilustrací včetně doplnění inzertních sdělení a vytvoření korekturního otisku v elektronické i tištěné formě.

II. – KOREKTURNÍ OTISK
Korekturní otisk vyžaduje:

 1. korekturu (opravu chyb)
 2. náhled (kontrolu provedených oprav)
 3. finální náhled a imprimatur (písemný souhlas se započetím tisku)

CO JE TO KOREKTURNÍ OTISK?

 • stránkový otisk sazby a ilustrací ve finální grafické úpravě určený pro vyznačení korektur korekturními znaménky

CO JE TO KOREKTURA?

 • oprava chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí vysazeného textu, ilustrací a popisků s rukopisem a oprava technických nedostatků v korekturním otisku

JAK PROVÁDĚT KOREKTURU?

 • základem korektur je jejich přesnost, srozumitelnost a čitelnost
 • korektury se vyznačují dvěma shodnými znaménky – jedno překrývá chybné místo v textu, druhé je na okraji textu spolu s vyznačenou chybou
 • pro korigování textu používáme výhradně tenkou modrou propisovací tužku. Značení obyčejnou a červenou tužkou se v běžných textových korekturách nepovoluje. Černá barva zvyšuje riziko přehlédnutí
 • v korekturách se negumuje, nepřelepuje ani neopravuje bílým krycím lakem
 • každá strana musí být podepsána korektorem a opatřena datem, kdy byla korektura provedena. Příklad: 11.12.2009. Novák

Pokyny pro autory

Úterý, 30. listopad 1999

Redakce přijímá a publikuje příspěvky převážně v českém a slovenském jazyce. U předem dohodnutých materiálů zahraničních autorů zajišťuje redakce odborný překlad. Všechny příspěvky musí odpovídat odbornému zaměření časopisu a jejich struktura musí splňovat požadavky redakce na formální a obsahové zpracování příslušného typu příspěvku.

Původní, přehledové články a kazuistiky jsou redakcí odesílány k anonymnímu a nezávislému odbornému posouzení dvěma recenzentům. Referáty procházejí odbornou korekturou.

V případě doporučení příspěvku ke zveřejnění oběma recenzenty (viz Recenzní řízení), popřípadě odbornými korektory, jsou materiály předány k jazykové korektuře a poté ke grafické úpravě a dalšímu technickému zpracování pro účely tisku nebo zveřejnění na internetu.

DOKUMENTACE

Bez níže uvedených dokumentů a údajů nemůže být příspěvek přijat redakcí ke zveřejnění:

TITULNÍ LIST
Obsahuje informace, které umožní snadnou identifikaci příspěvku a jeho vyhledávání v archivu redakce a na internetu:

 • Název článku (česky a anglicky)
 • Souhrn/Summary (česky a anglicky)
 • Klíčová slova/Key words (česky a anglicky)
 • Zkrácené jméno autora (Novák, J.)
 • Číslo diagnózy
 • Název diagnózy
 • Typ příspěvku:
  - původní článek
  - přehledový článek
  - kazuistika
  - referát
  - léčebný postup
  - zpráva


PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Vyžaduje uvedení údajů, sloužících především ke komunikaci redakce s autorem:

 • celé jméno (včetně titulů) autora nebo autorů
 • adresu bydliště
 • název a adresu pracoviště nebo pracovišť
 • telefon, mobil, fax, e-mail
 • bankovní spojení

Dále protokol obsahuje:

 • čestné prohlášení autora, že zaslaný příspěvek je určen výhradně pro časopis Referátový výběr (... z dermatovenerologie, ... z onkologie, ... z psychiatrie) jeho tištěnou a elektronickou verzi a že nebyl a nebude jinde publikován (s výjimkou předem dohodnutých reprintů vydavatelství)
 • negativní prohlášení o střetu zájmů (v případě, že je práce sponzorována nebo dochází-li ke střetu zájmů autora a firem či organizací, musí být tato skutečnost v závěru příspěvku uvedena)
 • u klinických studií čestné prohlášení o schválení studie SÚKLem a místní etickou komisí
 • souhlas s přenosem autorských práv - v případě použití již dříve publikovaných materiálů, resp. jejich částí či příloh, je nutný souhlas původního vydavatele s uveřejněním, dále souhlas autorů a institucí s přenosem autorských práv (copyright)
  >> stáhnout Předávací protokol


SOUHLAS S POUŽITÍM OBRAZOVÉHO SNÍMKU
U všech ilustrací a fotografií, z nichž je možné jednotlivé osoby (zejména pacienty) identifikovat, je nutné současně s předáním obrazového materiálu redakci doložit také Kvalifikované souhlasy fotografovaných osob s použitím fotografií ke zveřejnění.
>> stáhnout Souhlas s použitím obrazového snímku


V následujících částech menu naleznete rámcová doporučení, jak postupovat při zpracování vybraných žurnalistických žánrů a odborných textů a jakým způsobem texty a ilustrace předávat redakci či je vkládat na internetové stránky.

Info pro autory

Úterý, 30. listopad 1999

Info pro autory

Jak psát recenzi

Úterý, 30. listopad 1999

Jak psát recenzi

Jak vkládat články

Úterý, 30. listopad 1999

Jak vkládat články

 


 

RVD-1-07-obalka-OK-01.jpg
RVD-1-07
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist