Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Poradiační morbidita u dlouhodobě přežívajících pacientek po léčbě lokálně pokročilého karcinomu hrdla děložního: je shodné hodnocení lékařem a jeho pacientem ?

Pátek, 19. prosinec 2008

Karcinom děložního hrdla je onemocnění, které je léčitelné a vyléčitelné radikální operací pouze v časném stadiu. U pokročilejších je nutné kombinovat operaci s pooperační radioterapií. Od stadia II b, kdy nádor roste mimo hrdlo a tělo děložní, je metodou volby radikální kombinovaná radioterapie. Nutná je aplikace vysoké dávky záření na oblast tumoru (75 Gy – 85 Gy). Výsledky léčby jsou velmi dobré, ale poradiační pozdní morbidita je velmi vysoká i při využití moderních technologií.

Lékaři významného norského pracoviště v Oslu (Norwegian Radium Hospital)  provedli zajímavou retrospektivní studii, kdy hodnotili pozdní morbiditu u přežívajících pacientek léčených radikální radioterapií pro lokálně pokročilý karcinom hrdla před minimálně 5 lety. Principem studie bylo porovnat shodu v hodnocení morbidity lékařem a pacientkou.
V letech 1994 – 1999 bylo léčeno 381 pacientek s karcinomem hrdla děložního stadia Ib 2 – IV samostatnou kombinovanou radioterapií (bez operace, bez chemoterapie). Po celou dobu po léčbě lékaři hodnotili poradiační morbiditu dle doporučení RTOG/EORTC. Zatímco v prvních dvou letech prudce stoupaly komplikace v oblasti gastrointestinální (zejména poškození tenkého střeva) a v oblasti močového měchýře, toxicita v oblasti vaginy a sexuálních funkcí se objevovaly až kolem pátého roku po léčbě.

V lednu 2005 bylo provedeno zhodnocení poradiační morbidity pomocí kriterií LENT-SOMA a dotazníku týkajícího se sexuální aktivity (SAQ). V té době přežívalo celkem 147 pacientek (39 %), kterým byly rozeslány dotazníky vztahující se k poradiačním změnám. Dotazník vyplnilo celkem 91 pacientek ze 147 (62 %). Výsledky byly následně porovnány s hodnocením lékařem a statisticky zpracovány.
Lékaři zjistili morbiditu G3-4 v oblasti tenkého střeva 15 %, v oblasti močového měchýře 13 % a komplikace vaginální ve 23 %. Pacientky udávaly četnost výskytu komplikací vyšší: v oblasti tenkého střeva ve 45 %, v oblasti močového měchýře ve 23 % a vaginální dyskomfort se sexuálními problémy až v 58 %.

 

Další část studie porovnala pacientky odléčené se skupinou stejně starých, ale bez předchozí terapie, tedy normální populace. Hodnotili stresovou inkontinenci, průjmy, nauseu a sexuální problémy. U léčených pacientek byla signifikantně vyšší prevalence výše uvedených příznaků ve srovnání s normální populací (p < 0,001).

Závěrem autoři konstatují, že morbidita po ozáření pánve je stále dosti vysoká a lékaři mají tendenci podhodnocovat některé příznaky. Do budoucna by bylo dobré začlenit do hodnocení i pocity pacientek.

Pozdní morbidita po ozáření pánve je skutečně stále velmi vysoká díky výrazné radiosenzitivitě tenkého střeva a pozdní poradiační změny jsou nevratné. Musíme si však uvědomit, že inoperabilní lokálně pokročilý nádor děložního hrdla nemá jiné řešení než radikální radioterapii. Nelze snižovat dávku záření, neboť perzistence či recidiva nádoru jsou pro pacientku tou největší komplikací, většinou smrtelnou. Pozdní poradiační komplikace jsou sice nevratné, ale jsou často řešitelné, buď medikamentózně nebo chirurgicky. Jedinou možností, jak snížit procento komplikací, je hledat nové dokonalejší ozařovací techniky, případně kombinace s jinými léčebnými modalitami.

KUBECOVÁ Martina

Additional Info

  • Literatura: (Vistad, I., Cvancarova, M., Fossa, S. D. et all. Postradiotherapy morbidity in long-term survivors after locally advanced cervical cancer: how well do physicians assessments agree with those of their patients ?, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol.71, No. 5.,p. 1335-1342, 2008)
KUBECOVÁ Martina

KUBECOVÁ Martina

MUDr. Martina KUBECOVÁ, Ph.D.

*20.11.1953 Praha

 

Vzdělání:
1973 - 1979 - Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha
1983 - Atestace z radioterapie I.st.
1989 - Atestace z radioterapie II.st.
2007 - Ph.D.

Současná specializace v rámci oboru:
radiační onkologie, přednosta kliniky

Pracoviště:
Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV Praha

Členství v odborných organizacích:

  • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, člen revizní komise
  • Onkologická společnost ČLS JEP
  • ESTRO /European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
  • Člen Akreditační komise MZ  ČR pro Radiační onkologii
  • Člen Komise MZ ČR pro Screening karcinomu prsu

Kontaktní údaje:
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: +420 267 162 815

www stránky: www.fnkv.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist