Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Účinnost sunitinibu a sorafenibu u metastatického papilárního a chromofobního karcinomu ledviny

Neděle, 21. prosinec 2008

Léčba generalizovaných nádorů ledvin se změnila s příchodem nových inhibitorů tyrozin kináz - sunitinibu a sorafenibu, které postupně nahrazují terapii cytokiny.
Dosud prováděné klinické studie s inhibitory tyrozin kináz se týkaly výhradně nádorů ledvin z jasných buněk. Biologická léčba nádorů ledvin jiné histologie, které tvoří asi 20 % všech renálních malignit zůstávala nejasná.

V roce 2008 byla publikována dosud největší studie, která hodnotí účinnost inhibitorů tyrozin kináz -sunitinibu a sorafenibu u generalizovaného papilárního a chromofobního karcinomu ledvin .

 

Do studie bylo zařazeno celkem 53 pacientů, kteří byli léčeni v letech 2002-2006 v pěti centrech (4 ve Francie, 1 v USA). Jednalo se o 41 nemocných s  papilárním karcinomem (77 %) a 12 nemocných s chromofobním nádorem ledviny (23 %). Medián věku byl 59 let (24-83 let), převažovali muži (66 %). Všichni pacienti byli v celkově dobrém stavu s WHO 0-1, nefrektomie byla provedena u 46 nemocných (87 %). Celkem 30 % nemocných mělo více než dvě metastatická postižení. Nejčastějším místem metastáz byly lymfatické uzliny (37 nemocných), plíce (28 nemocných),  kosti (15 nemocných) a játra  (12 nemocných). Celkem 33 pacientů (62 %) mělo předchozí systémovou léčbu, která zahrnovala cytokiny (49 %), chemoterapii (23 %), bevacizumab (4 %) a hormony (1 %). Většina nemocných ve studii (33 pacientů ) byla léčena sorafenibem, dvacet pacientů dostávalo sunitinib.

Odpověď na léčbu (RR) pro celou kohortu byla 10 % (5 pacientů). U všech nemocných se jednalo o parciální remisi. Stabilizace nemoci bylo dosaženo u 36 pacientů (68 %).
Medián doby do progrese (PFS) pro všechny nemocné byl 8,6 měsíce (5,3 - 11,9 měsíce) a celkové přežití (OS) 19,6 měsíce. Toxicita sorafenibu i sunitinibu byla srovnatelná s jinými studiemi a zahrnovala hlavně únavu, rash a průjem.

Mezi 12 pacienty s chromofobním karcinomem bylo 7 léčeno sunitinibem a 5 sorafenibem. Parciální odpověď měli dva nemocní léčení sorafenibem a jeden pacient léčený sunitinibem. Celkový PFS ve skupině byl 10,6 měsíce, ale pacienti léčení sorafenibem měli PFS delší, a to 27,5 měsíce.

Ve skupině nemocných s papilárním karcinomem ledviny byl u 13 pacientů podáván sunitinib, ostatních 28 pacientů bylo léčeno sorafenibem. Odpověď na léčbu byla pouze u dvou pacientů (4,8 %) léčených sunitinibem. Celkový PFS ve skupině byl 7,6 měsíce. U nemocných léčených sunitinibem byl PFS delší oproti léčeným sorafenibem (11,9 vs 5,1 měsíce).

Závěrem lze konstatovat, že oba preparáty sunitinib i sorafenib jsou účinné v léčbě generalizovaného chromofobního karcinomu ledvin. V léčbě papilárního karcinomu ledvin se sunitinib zdá být účinnější než sorafenib, ale odpovědi na léčbu jsou celkově nízké. Pro tyto dva histologické typy nádorů ledvin jsou potřeba další klinické zkušenosti a prospektivní studie.

ŠIFFNEROVÁ Hana

Additional Info

ŠIFFNEROVÁ Hana

ŠIFFNEROVÁ Hana

MUDr. Hana ŠIFFNEROVÁ, Ph.D.

*27.7.1954

 

Vzdělání:

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha
 • Atestace I. stupně z radioterapie
 • Atestace II. stupně z radioterapie, atestace z klinické onkologie
 • Postgraduální doktorandské studium na katedře vojenské radiobiologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové

- zahraniční odborné stáže v Berlíně, Amsterodamu, Pasově a Augsburgu
 
Současná specializace v rámci oboru:

 • radioterapie
 • klinická onkologie

Pracoviště:

 • Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Členství v odborných organizacích:

 • člen ČLS JEP
 • České onkologické společnosti
 • Společnosti pro radiační onkologii, biologii a fyziku
 • České karcinoidové skupiny
 • člen výboru České lymfomové kooperativní skupiny

Zájmy:

 • lyžování
 • cyklistika
 • cestování

Kontaktní údaje:
Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
tel.: 387 875 003

www stránky: www.nemcb.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist