Přihlášení

Zpětná vazba

Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail
czechopress@czechopress.cz

Everolimus v léčbě metastazujicího karcinomu ledviny

Neděle, 22. březen 2009

Ve dnech 17. - 21. března 2009 se ve Stockholmu konal již 24. ročník EAU (European Association of Urology), kde Kay a spolupracovníci uvedli aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití everolimu (RAD001) versus placeba u nemocných s metastázujícím renálním karcinomem. Everolimus je perorální inhibitor mTOR, v jehož důsledku dochází k inhibici buněčné proliferace, metabolismu a angiogeneze. Fáze II prokázala antitumorózní aktivitu everolimu u nemocných s metastatickým renálním karcinomem po selhání léčby cytokiny. Nyní byla prezentovaná aktualizovaná data fáze III mezinárodní multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie srovnávající účinnost everolimu versus placeba v léčbě metastázujícího světlobuněčného renálního karcinomu, který progredoval na terapii sunitinibem, sorafenibem. Nemocní mohli být léčeni v předešlých liniích interferonem nebo bevacizumabem. Celkem 416 nemocných bylo randomizováno v poměru 2:1 na rameno s užitím everolimu v dávce 10 mg/den p.o. (277 nemocných) a na rameno s užitím placeba (139 nemocných). Primárním cílem bylo stanovení přežití bez progrese (progression free survival, PFS) dle RECIST kritérii. Sekundárními cíli byly bezpečnost terapie, celková léčebná odpověď, celkové přežití, kvalita života a hodnocení na nemoci závislých symptomů.

 

Studie byla předčasně odslepená v rámci druhé interim analýzy, kde bylo pozorováno výrazné zlepšení PFS při užití everolimu. Nemocným léčeným placebem bylo nabídnuto pokračování terapie everolimem. Nyní prezentovaná data se týkají periody do odslepení studie. Medián PFS byl u ramena s užitím everolimu 4,9 měsíce (95 % CI, 4,0 – 5,5) versus 1,9 měsíce při užití placeba (95 % CI, 1,8 – 1,9), p-value menší než 0,001. Prodloužený PFS byl pozorován v rámci všech rizikových skupin dle MSKCC (Memorial Sloan – Kettering Cancer Center risk kriteria) a také pro nemocné léčené sunitinibem a/nebo sorafenibem. 25 % nemocných bylo bez progrese 10 a více měsíců. Nutno dodat, že léčbu pro nežádoucí účinky ukončilo 13 % nemocných léčených everolimem k 1 % léčených placebem. Nejčastější nežádoucí účinky byly stomatitida (everolimus 36 % vs. placebo 7 %), kožní rash (28 % vs. 5 %), únava (23 % vs. 17 %), astenie (22 % vs. 10 %), průjem (21 % vs 4 %). Toxicita stupně 4 nebyla potzorovaná.

Závěrem tedy lze konstatovat, že výše zmíněná studie RECORD-1 u nemocných VEGFr-TKI – refrakterním metastázujícím světlobuněčným renálním karcinomem prokázala statisticky signifikantní PFS při užití léčby everolimem.       

Richter, I.

Additional Info

Richter, I.

Richter, I.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rychlá změna diagnózy

Hledat diagnózu:
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist