Právní poradna JUDr. Jana Macha

V červnu roku 2009 vydala vláda České republiky a Ministerstvo zdravotnictví některé podzákonné právní předpisy k provedení zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., které se týkají vzdělávání a specializace lékařů. Jde o tyto právní předpisy:

V souvislosti s výpadkem perorálního methotrexátu, který nelze jiným lékem nahradit, lze žádat o mimořádný dovoz léčiva, které se pak dostává do kategorie „Neregistrovaného léčivého přípravku“. Jako takový podléhá nahlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, není hrazen ze zdravotního pojištění (leda dodatečně formou Žádanky o zvýšení úhrady s nejistým výsledkem). Vše to přináší pro lékaře velkou administrativní zátěž. Zajímá mě ale Váš názor ohledně právních rizik tohoto podání a jak se lékař může preventivně chránit.

Magická data 17.4.2004 a 2.4.2009

Lékaři se často dotazují, zda je pravdou, že od 2.4.2009 již Ministerstvo zdravotnictví ČR nevydá žádnému lékaři osvědčení o specializované způsobilosti v příslušném oboru, pokud si do 2.4.2009 o takové osvědčení nepožádal. Nejde o pravdivou informaci, ale jde o zkreslené vnímání přechodného ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. o odborné a specializované způsobilosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Tento zákon umožňoval lékařům, kteří podle dosavadních právních předpisů platných do roku 2004 získali pouze atestaci 1. stupně v základním oboru dermatovenerologie, doplnit si chybějící část odborné praxe, stanovené vzdělávacím programem v oboru dermatovenerologie, do pěti let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb.

Provozovatel zdravotnického zařízení, ať státního či nestátního, ať jde o fakultní nemocnici, nemocnici ve vlastnictví kraje či obce, nebo ordinaci jednoho soukromého lékaře či obchodní společnosti, odpovídá za škodu způsobenou pacientovi. Odpovědnost za škodu je zpravidla postavena na principu odpovědnosti za odborné pochybení, v jehož důsledku došlo k újmě na zdraví, nebo k úmrtí pacienta. V dermatovenerologii však může být někdy aktuální i tzv. odpovědnost za výsledek, někdy také nazývaná objektivní odpovědnost, kdy nemusí dojít k pochybení, a přesto je odpovědnost zdravotnického zařízení dána. Zkusme si vysvětlit rozdíl a zmínit se i o dalších situacích, které v souvislosti s poškozením pacienta ve zdravotnickém zařízení mohou nastat.

V poslední době je poměrně hodně diskutována problematika sponzorování odborných seminářů, kongresů, konferencí a jiných školících akcí pro lékaře a další odborníky ze strany farmaceutických firem, kdy současně se školící akci proběhne zpravidla reklama na některé léčivé přípravky vyráběné příslušnými farmaceutickými firmami. Je žádoucí, aby lékaři byli informováni o tom, jaká pravidla stanoví zákon pro vzájemnou spolupráci mezi lékaři, zdravotnickými zařízeními a výrobci léčivých přípravků, jaké sponzorované akce lze akceptovat a jaké by byly za hranicí zákona.

V červnu letošního roku byl přijat zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mimo jiné novelizuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Komplexní stručná informace o tom, co tato novela zákona obsahuje, byla zveřejněna v časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum.

Odpovědnost za podřízené

Pátek, 20. červen 2008

Lékaři se často dotazují, do jaké míry odpovídá například vedoucí lékař, primář, nebo přednosta kliniky za podřízené lékaře, případně do jaké míry odpovídá lékař za činnost zdravotní sestry, nebo jiného pracovníka vykonávajícího na jeho úseku nelékařskou zdravotnickou činnost. Specifickou otázkou je rovněž odpovědnost vedoucího operačního týmu, popřípadě otázka spolupráce operatéra a anesteziologa.

Jsem kožní lékařka se samostatnou praxí a občas docházím vyšetřovat pacienty do místního domova důchodců.

Vyšetření je někdy na žádost ošetřujícího lékaře, nebo rodiny a jindy ošetřujícího personálu, zejména vrchní sestry. Ne vždy je k danému vyšetření praktickým lékařem vypsána žádost o konziliární vyšetření specialistou u lůžka doma.

Regulační poplatky

Čtvrtek, 20. prosinec 2007

Dnem 1.1.2008 nabude účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která byla přijata zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tato novela zavádí tzv. regulační poplatky, které jsou nově uvedeny v ustanovení § 16a tohoto zákona. V této souvislosti odpovídáme na některé otázky čtenářů časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie:

Právo pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace

Dne 15. května 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a některé další zákony. Tento zákon z iniciativy Veřejného ochránce práv poprvé v české historii zakotvuje právo pacienta nahlížet do vlastní zdravotnické dokumentace, činit si z ní výpisy a kopie a obdobné právo přiznává též dalším osobám, které pacient určí, jakož i pozůstalým po pacientovi který zemřel.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>
Strana 2 z 3
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist