Akcne vulgaris, probiotika a osa zažívací trakt-mozek-kůže. Návrat do budoucnosti?

Čtvrtek, 27. únor 2014
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Acne vulgaris, probiotics and the gut-brain-skin axis - back to the future? autorů Bowe WP a Logan AC publikovaného v lednu 2011 v časopisu Gut patogens (1)
Nováková, D. - Zkrácený překlad

Souhrn
Dermatologové Stokes a  Pillsbury (2) si již před více než 70 lety povšimli vztahu mezi trávicím traktem, depresí, úzkostí a onemocněním kůže jako je akné. Stokes a Pillsbury předpokládali, že emocionální stavy mohou změnit normální střevní mikroflóru a zvýšit střevní propustnost a tím přispět k systémovému zánětu. Navrhovali použití bakterií jako je Lactobacillus acidophilus. Mnoho z aspektů jejich teorie o vztahu zažívacího traktu, mozku a kůže bylo v poslední době potvrzeno. Schopnost střevní mikroflóry a probiotik ovlivnit systémový zánět, oxidační stres, glykémii, obsah lipidů i náladu může mít zajímavé dopady na akné. Znalosti o střevní mikroflóře mohou ovlivnit výzkum akné a poskytnout podklady k vypracování nových diet.

 

Úvod

Již dlouho je známa skutečnost, že je současný výskyt chronických kožních onemocnění a duševních poruch častý. V posledních letech se objevily skupiny, ve kterých lékaři spolupracují v oblastech psychodermatologie a neurodermatologie. Acne vulgaris je často spojené s depresí, úzkostí a dalšími psychickými problémy. Pacienti s akné mají vyšší riziko poruch zažívacího traktu. Studie, která zahrnovala více než 13 000 dospívajících, prokázala, že pacienti s akné trpí zvýšeně gastrointestinálními příznaky jako je zácpa, zápach z úst a žaludeční reflux. Akné je spojováno zejména s nadýmáním, které je o 37% vyšší než u jiných seboroických onemocnění (3).

Vzrůstá přesvědčení, že funkční integrita mikrobiomu ve střevě (vyváženost komensílních bakterií, které jsou stálou součástí našeho střeva) může hrát roli prostředníka jak v zánětu kůže, tak i v emocionálním chování. Je tak možné osvětlit vztahy mezi dermatologií a duševním zdravím. Představa, že jsou fyziologicky propojeny střevní mikroflóra, zánětlivá kožní onemocnění jako je akné a psychické příznaky, jako jsou deprese, není nová.  Je již také déle známo, že prospěšné bakterie (probiotické) mohou ovlivňovat jak zánět kůže, tak i duševní zdraví. Již před 70 lety (v roce 1930) postulovali John H. Stokes a Donald M. Pillsbury (4), teorii osy mezi zažívacím traktem, mozkem a kůží.

Teorie osy zažívací trakt-mozek-kůže

Na základě experimentálních důkazů Stokes a Pillsbury uvažovali o teoretickém a praktickém vztahu mezi trávicími mechanizmy a ovlivněním emocionálního a nervového stavu. Tito autoři spojili emocionální stavy (deprese, strach a úzkost ) se změnami funkce trávicího traktu. Popsali důležité spojení emocí s vypuknutím kožních projevů (erytém, kopřivka a dermatitida) a fyziologií a bakteriemi trávicího traktu. Výzkumy ukazují, že až 40% jedinců s akné má hypoaciditu. Stokes a Pillsbury předpokládali, že nedostatečné množství žaludeční kyseliny připravuje půdu pro migraci baktérií z tlustého střeva směrem k distální části tenkého střeva a ke změnám normální střevní mikroflóry. Předpokládali také, že stresem vyvolané změny mikrobiální flóry mohou zvýšit pravděpodobnost zvýšení střevní propustnosti, což vytváří půdu pro systémové a lokální záněty kůže. Jako prostředek pro léčbu navrhli podávání bakteriálních kultur jako Bacillus acidophilus. Mimo probiotik také navrhovali kysané mléčné přípravky a olej z tresčích jater. Již před zveřejněním práce Stokese a Pillsburyho byla zveřejněna  jiná studie, která pozorovala nízké zastoupení L. acidophilus u 53 pacientů s různými poruchami duševního zdraví (5 ).

Současné důkazy

V posledních letech bylo potvrzeno, že hypoacidita je významným rizikovým faktorem pro přerůstání bakterií v tenkém střevě (small intestinal bacterial over growth - SIBO). SIBO je, pomocí testování pH v dechu, detekováno u poloviny pacientů na dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy (6). SIBO prezentuje širokou škálu od asymptomatické až k extrému těžké malabsorpce. U některých mohou být velmi mírné gastrointestinální symptomy, včetně nadýmání, průjmu, bolestí břicha a zácpy (7). Tyto příznaky jsou často  převládající také u funkčních syndromů jako je fibromyalgie a chronický únavový syndrom (8). SIBO může, vzhledem k narušení proporcí bakterií, ohrozit správné vstřebávání bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů skupiny B, stopových prvků a dalších mikroprvků. Experimentální studie ukazují, že psychický stres působí prodlužování normálního času průchodu v tenkém střevě, podporuje přemnožení bakterií a ohrožuje střevní bariéru (9). SIBO je silně spojeno s depresí a úzkostí, zatímco odstranění SIBO zlepšuje emoční projevy (10, 11). I když frekvence SIBO u acne vulgaris nebyla dosud zkoumána, nedávná informace naznačuje, že SIBO je 10krát častější u pacientů s acne rosacea oproti zdravým kontrolním osobám. Úprava SIBO vede k významnému zlepšení klinického stavu u pacientů s růžovkou (12). Při snižování SIBO se také osvědčilo orální podávání probiotik (13).

Pokud jde o střevní propustnost, při acne vulgaris jsou náznaky, že může být ohrožena střevní výstelka. Přibližně u 66% z 57 pacientů s akné byla prokázána pozitivní reakce na izolované koliformní bakterie ve stolici (14). Kromě toho ve studii zahrnující 40 pacientů s akné se testem prokázala vysoká přítomnost  lipopolysacharidových endotoxinů v krvi. Žádná ze zdravých kontrol nereagovala s lipopolysaccharidy E. coli (LPS) endotoxinem, přičemž 65% pacientů s akné mělo reakce pozitivní (15). Z těchto výsledků vyplývá, že u  pacientů s acne vulgaris se nachází cirkulující endotoxiny ze střevních mikrobů a že je u nich potenciální problém vyšší střevní propustnosti. Vzhledem k tomu, že systémové liposacharidy z E. coli mohou produkovat u zvířat depresi podobné chování (16) a zvýšená reakce na E. coli LPS je uváděna u pacientů se syndromem dráždivého střeva a s vyšší úzkostí (17), zdá se oprávněné aktualizovat vyšetřování akné.

V tuto chvíli není známo, zda je, jak se domníval Stokes a mnoho z jeho současníků, u pacientů s akné častější zácpa. Považovali ji za "důležitý faktor" (18) a dokonce i "pravidlo", spíše než výjimku (19). Jedna starší studie prokázala skiaskopií střevní stagnaci u 47% z malé skupiny pacientů s akné (n = 30). Nedávná studie, která zahrnoval 13 000 dospívajících (3), zamítla, že by zácpa u nich byla častější a že by měla význam pro patogenezi akné a / nebo deprese. Důležitá studie byla provedena v roce 2005. U 57 pacientů s funkční zácpou byly koncentrace Lactobacilů a Bifidobacterií ve stolici výrazně nižší a střevní propustnost výrazně vyšší než u zdravých dospělých osob bez zácpy (20). Samostatný výzkum v poslední době ukázal, že chronická zácpa (u jinak zdravých dospělých bez dráždivého tračníku) je spojena se značnou změnou střevní mikroflóry (21).V kombinaci s novými poznatky, které naznačují zvýšenou propustnost střeva u pacientů s depresí (22), je třeba přehodnotit, že je zřejmé překrývání mezi depresí a zácpou (23).

Střevní mikroflóra

Teorie Stokes-Pillsbury byla také založena na změnách nejen v lokalizaci mikrobů v zažívacím traktu, ale předvídala, že ve hře jsou i kvantitativní změny mikrobiální flóry. To je rovněž podporováno součastnými výzkumy. Experimentální a klinické studie ukázaly, že různé psychologické a fyziologické stresory (vězení, extrémní teploty, školní zkoušky) mohou narušit normální střevní mikroflóru (24-26). Nejpozoruhodnější snížení stresem je u Lactobacilů a bifidobakterií.

Potenciálním změnám v gastrointestinální mikroflóře u pacientů s akné je bohužel věnována jen malá pozornost. První pokus zjistit, zda existují rozdíly ve střevní mikroflóře, je  z roku 1955. Výzkum se zaměřil na přítomnost nebo nepřítomnost potenciálně patogenních bakterií u 10 pacientů s akné oproti kontrolám. Ačkoliv šlo pouze o 10 pacientů s akné, autoři nepozorovali žádné velké rozdíly ve vybraném malém počtu střevních bakteriálních kmenů (ve srovnání s kontrolami) (27). Nicméně kmeny Bacteroides byly častěji izolovány u pacientů s akné, zejména bylo zaznamenáno zvýšení Bacteroides u lidí pod psychickým stresem (28).  Čínská studie zahrnující pacienty s seboroickou dermatitidou také nalezla narušení normální mikroflóry trávicího traktu (29).

Podávání probiotik

Jak již bylo zmíněno, Stokes a Pillsbury dali četné odkazy na použití léčebných prostředků jako L. acidophilus,  L. Acidophilus a kysané mléčné výrobky v kontextu zánětlivého procesu mozek-zažívací trakt-kůže. Další lékaři popsali v roce 1930 jako prostředek k léčbě akné L. acidophilus  (30). První klinická kazuistika popisující využití probiotik (Lactobacillus) byl publikována v roce 1961. Lékaři z Baltimore sledovali 300 pacientů, kterým byla podávána komerčně dostupná probiotika (tablety, směs L. acidophilus a L. bulgaricus). Pacienti používali probiotické doplňky 8 dnů s následnou dvoutýdenní pauzou a znovuužíváním po dobu dalších osmi dnů. U 80% pacientů s akné bylo pozorováno určité klinické zlepšení, nejúčinnější byl zásah v případech zánětlivého akné. Studie byla bez kontroly placebem. Závěr zněl: "Interakce kožních projevů acne vulgaris a metabolických procesů trávicího traktu jsou sugestivní“(31).

Recentní studie, týkající se orálního použití probiotických doplňků u akné, jsou omezeny na časopisy nepublikované v angličtině. Italská studie zahrnovala 40 pacientů, kterým bylo podáváno orálně 250 mg lyofilizovaného L. acidophilus a B. Bifidum. Kromě lepších klinických výsledků u pacientů s probiotiky, autoři nalezli lepší tolerance antibiotika [47 ] (32). Nedávná studie zahrnující 56 pacientů s akné ukázala, že užívání Laktobacilů zlepšuje z klinického hlediska akné po dobu 12 týdnů. Probiotické nápoje vedly k výraznému snížení celkových lézí v souvislosti s výrazným snížením produkce mazu. Probiotika mají adjuvantní úlohu při léčbě akné (33).

Nedávné studie ukázaly, že orální užívání probiotik snižuje systémové ukazatele  zánětu a oxidačního stresu (34-36). Zajímavá je schopnost orálních probiotik omezit  systémový oxidační stres (37). Orální probiotika mohou regulovat uvolňování zánětlivých cytokinů v kůži (38), konkrétně snížit interleukin-1 alfa (IL-1- α ).

Aktuální probiotika

První zpráva, že "aktuální bakterioterapie" (aplikace Lactobacillus bulgaricus), může
být užitečná při akné a seboree byla publikována v roce 1912 (39).  Až v roce 1999 byla použita vědecká metoda k hodnocení možných specifických kožních přínosů aplikace bakteriální  kyseliny mléčné. Konkrétně vědci prokázali, že mléčné bakterie Streptococcus thermophilus (je obsažen v jogurtech), mohou, po aplikaci na kůži po dobu 7 dnů, zvýšit produkci keramiků (40). Tato práce, která byla opakována (41-42),  má význam pro akné, a to zejména pokud se domníváme, že některé z keramiků (fingolipidů, především hytosphingosin -PS), poskytují jak antimikrobiální aktivitu proti Propionibacterium acnes a mají přímý protizánětlivý účinek (43). Bylo zjištěno, že u akné jsou nízké sfingolipidy (44)  a že sezónní ztráta keramidů přivádí pacienty v průběhu zimních měsíců k návštěvě v ordinaci (45). Použití 0,2% PS snížilo v 89% papuly a puchýřky v průběhu 2měsíční pilotní studie (43). Další studie se zmiňuje o aktuálním vlivu probiotik na akné. Pomocí kmenů Bifidobacterium longum a Lactobacillus paracasei lze zmírnit kožní zánět zprostředkovaný substancí P (46-47). Další  klinická studie použila lokální aplikaci Enterococcus faecalis v probiotickém mléku po dobu 8 týdnů. Snížila zánětlivé léze o více než 50% oproti placebu. (48). Některé bakteriální kmeny vylučují antimikrobiální peptidy, které inhibují růst P. acne.  Streptococcus salivarius, (je v ústní mikroflóře zdravých lidí), vylučuje bacteriocinu podobnou substanci, která inhibuje P. acne. (49). Kromě antimikrobiální aktivity, S. salivarius inhibuje mnoho zánětlivých cest a tím působí jako imunomodulátory (50). Použití vybraných bakterií na kůži může poskytnout ochranný štít, podobně jako fyzické bariéry. Tato tzv. bakteriální interference, prostřednictvím kompetitivní inhibice vazebných míst je možnost, jak zabránit kolonizaci jinými, potenciálně patogenními, bakteriálními kmeny (51).

Vnitřní (orální) bacteriotherapie a trojúhelník zažívací trakt – mozek – kůže

Jak již bylo uvedeno, ve starších klinických studiích bylo popsáno, že orální podáváni bakterií mléčného kvašení může být přínosem pro zmírnění depresivních příznaků. Pacientům s duševními poruchami podávali nízké dávky L. acidophilus. V roce 1924 lékaři z Illinois používali L. acidophilus jak pro léčbu akné, tak i duševních poruch. Kromě zlepšení pleti bylo konstatováno, že u některých pacientů došlo zřejmě ke zmírnění duševních poruch. (52). Kvasinka Saccharomyces cerevisiae zlepšila acne vulgaris a zácpu při orálním podávání (53). Tato kvasinka má schopnost zlepšit narušenou integritu střevní bariéry [74] (54). V posledních deseti letech, po vydání dvou hypotéz (24,25), byly konečně prozkoumány potenciální fyziologické mechanizmy, kterými by mohlo být ovlivněno duševní zdraví pomocí úmyslné manipulace se střevní flórou. Orální probiotika zvyšují odolnost nervových buněk a snižují apoptózu v podmínkách experimentálního fyziologického stresu (55). Také zvyšují tkáňové hladiny omega-3 mastné kyseliny potřebné pro normální náladu (56). Přítomnost nepatogenních bakterií, jako jsou bifidobakterie, v zažívacím traktu tlumí stresovou reakci, hlavně hladinu od mozku odvozeného neurotrofního faktoru (BDNF), neuropeptidu o němž je známo, že je nízký u deprese (57). Na druhé straně, dokonce mírný stupeň chronické zánětu gastrointestinálního traktu může vyvolat úzkost a snižuje produkci BDNF u zvířat (58). Nedávno bylo pozorováno, že kromě systémové ochrany proti peroxidaci lipidů, orální Bifidobacterie snižují mozkovou monoaminovou oxidační činnost, čímž se potenciálně zvyšuje hladina neurotransmiterů mezi synapsemi (59). V experimentálním modelu psychického stresu orální bifidobakterie snižují systémové zánětlivé cytokiny a normalizují u potkanů hladiny mozkových stresových hormonů. Záměrná manipulace stravy zvířat tak, aby se dvojnásobně zvýšil počet Lactobacilů ve stolici, má za následek snížení úzkosti (60,61). Další mechanizmus, kterým by probiotika ovlivňovala jak náladu, tak i akné, je prostřednictvím regulace glykémie. V posledních letech je zřejmé, že skutečně může být souvislost mezi složkami stravy, především sacharidy s nízkým obsahem vlákniny, a rizikem akné (62). Například regionální diety s nízkým obsahem zpracovaných potraviny a cukrů (s celkovým nízkým glykemickým obsahem) jsou spojeny se snížením rizika akné. Intervenční studie využívající podobně nízkou potravinovou glykemickou zátěž pozorovaly zlepšení (63,64). Na druhé straně, u zdravých dospělých epidemiologické studie nalezly korelace mezi krevními markery inzulínové rezistence a zvýšením rizika příznaků deprese (65,66). To má význam, protože vznikající výzkumy ukazují, že střevní mikroflóra přispívá ke glukózové toleranci (67) a že orálně podávané Bifidobacterium lactis může zvýšit hladiny inzulínu nalačno a obrat hladiny cukru, a to i za přítomnosti vysoké hladiny tuku ve stravě (68). I když je nutné udělat mnohem více výzkumů, zdá se, že mechanizmy zahrnují schopnosti bifidobakterií zabránit odlivu lipopolysacharidových (LPS) endotoxinů do krevního oběhu. Konkrétně: ztráta bifidobakterií špatným výběrem stravy - hodně tuku, cukru - vede ke zvýšení střevní propustnosti, pronikání endotoxinů LPS přes střevní bariéru, což vede k nízkému stupni zánětu, oxidačnímu stresu, inzulínové rezistenci a rozvoji nemoci (69, 70). U lidí může podávání probiotik snížit systémový přístup LPS endotoxinů odvozených ze střeva a snížit reaktivitu na takové endotoxiny (71). Celý tento obraz má větší význam při posuzování nejnovějších mezinárodních studií, které ukazují, že akné je spojeno se zvýšenou spotřebou velmi chutných, sladkých, smažených, kaloricky bohatých potravin s nízkým obsahem živin (72-74). Je dobře zdokumentováno, že v pubertě se periodicky vyskytuje inzulinová rezistence současně s rozvojem akné, depresí a / nebo úzkostí (75). Proto se zdá rozumné ptát se, do jaké míry může střevní mikroflóra ovlivňovat tyto procesy a rizika onemocnění v pubertě? Souhrn možných cest interakce mezi mozkem, zažívacím traktem a kůží a akné je uveden na obr. 1. Máme také informace, že tři velké populační studie spojující spotřebu mléka a mléčných výrobků (především mléko) a akné, nenašly žádné z pozitivní korelace mezi kysanými mléčnými nápoji (např. jogurt) a akné (76-78). Předpokládalo se, že mléko je spojeno s akné, protože obsahuje růstové hormony (jak synteticky přidané, tak i přirozeně se vyskytující) (79). Akné je určitě stimulováno inzulinu podobným růstovým faktorem I (IGF-I) (80) a IGF-I může být absorbován přes střevní tkáně (81). Z tohoto důvodu je zajímavé, že probiotické bakterie (zvláště Lactobacily) využívají IGF-I během procesu fermentace (82).

Intervenční studie

První vyšetřování možného psychologického významu probiotických doplňků u lidí zahrnovalo 132 jinak zdravých dospělých, kteří měli na počátku depresivní symptomy. Po užití probiotik Lactobacillus casei došlo k významnému zlepšení skóre nálady v porovnání se skupinou s placebem (83). Samostatná placebem kontrolovaná studie zahrnovala 39 pacientů s chronickým únavovým syndromem, kterým byl orálně podáván Lactobacillus casei ve srovnání s placebem. Na závěr 8-týdenní studie, deprese zůstala nezměněna, ale bylo pozorováno významné zlepšení úzkosti (84). Ve studii zahrnující 44 pacientů se syndromem dráždivého tračníku orální podávání prebiotické vlákniny (transgalactooligosaccharidy) výrazně snížilo úzkost v souvislosti s předpokládaným signifikantním zvýšením koncentrace bifidobakterií ve stolici (85). V průběhu let se někteří vědci a lékaři domnívali, že existuje "akné osobnosti", která předchází vzniku nemoci a následně zvýší pravděpodobnost reaktivity na stres, úzkosti a deprese spojené s akné (86-89). Protože se mnoho výzkumů zaměřilo na psychická postižení po akné, je do značné míry oprávněný názor, že riziko vzniku úzkosti a deprese je přísně spojeno s nemocí, která je ve většině případů tak viditelná. Nejsme v pozici tvrdit, že tento názor není správný, ale spíše se domníváme, že endogenní faktory mohou hrát úlohu prostředníka ve zvýšeném riziku (90-93).

Budoucí směry

Je zřejmé, že již nemůžeme odmítnout možnou souvislost mezi mikroflóry GI, duševního zdraví a acne vulgaris. Jen před několika málo lety se zdál nejasný koncept, že střevní mikroflóra může být významným faktorem při vzniku obezity. Přesto v posledních 48 měsících roste počet výzkumů, které podtrhují velmi významný vztah mezi střevní mikroflórou, systémovým zánětem, metabolizmem, krevními tuky a ukládáním tuků (94-95). V současné době existuje mnoho otázek, které vyžadují řešení. Jsou regionální rozdíly v akné, mají spojitost s vysokým obsahem vlákniny, nízkým glykemickým zatížením stravy, není žádný vztah mezi takovými dietami a střevní mikroflóru? Výskyt akné byl, jak je zdokumentováno, v izolovaných společenstvích lovců-sběračů velmi malý (96) - stravovací návyky a životní styl v těchto lokalitách se téměř jistě změní střevní mikroflóry přímo vlákninu. Víme, že typická západní strava s vysokým obsahem cukru a tuku, bez vlákna, souvisí s rizikem akné, spojeným s nižším obsahem Lactobacilů a Bifidobacterií (97-100). Mechanizmy účinku perorálních antibiotik u akné zůstávají záhadou - je to systémový účinek proti P. acnes, protizánětlivý vliv, schopnost snižovat mazu volných mastných kyselin, nebo přes antioxidační aktivity (101, 102)? Mohlo by to být vlivem antibiotik na střevní mikroflóru, což zlepšuje kontrolu glykémie a snižuje přestup LPS endotoxinů do periferie (103)? Existují značné podskupiny pacientů s akné, u nichž střevní propustnost a SIBO hrají potencující roli, spojující se s akné předem vyšším rizikem deprese a úzkosti? Jinými slovy, může osa zažívací trakt-mozek-kůže hrát i malou roli v mnohem vyšší míře deprese a úzkosti na akné? Máme podezření, že ano. Jak jsme diskutovali, střevní mikroflóra ovlivňuje systémové lipidy a tkáňové mastné kyseliny, proto je rozumné ptát se, zda by to mohlo ovlivnit celkovou produkci mazu a specifických volných mastných kyselin v mazu. Bylo by zajímavé zjistit, zda orální rifaximin, antibiotikum, které nemá žádnou systémovou antimikrobiální aktivitu, je účinný při acne vulgaris, náladě a kvalitě života.

Musíme pokusit udělat krok vpřed a odpovědět na tyto a mnoho dalších možných otázek. Acne vulgaris je komplexní onemocnění bez jednoduché patogeneze, proto musí být vědci a lékaři stále vnímaví k neočekávaným terapeutickým cestám. K dnešnímu dni Stokes, Pillsbury a jiní starší dermatologové byli uznáni v mnoha ohledech. Nicméně nemůžeme spoléhat na domněnky, závěry a nekontrolovaná pozorování - musíme přistupovat k hypotéze o ose zažívací trakt-mozek-kůže s vědeckými přístupy.

Závěr

Cituje se výrok vědce a filozofa Goetha: „Everything has been thought of before but the difficulty is to think of it again”. Volně přeloženo: "Všechno bylo vymyšleno předtím, ale potíž je nacházet to znova." Na základě naší revize původních hypotéz Stokese, Pillsburyho a jejich vrstevníků se zdá, že hodně z nedávného vědecké úsilí v oblasti osy střev, mozku, kůže bylo již vymyšleno dřív. Rozdíl je samozřejmě ve stupni vědecké sofistikovanosti, se kterou nyní můžeme vidět nepopiratelné spojitosti mezi těmito hlavními orgánovými systémy. Komunikační kanály, které jsou zprostředkovány střevními mikroorganismy, mohou být přímé a nepřímé, mají vliv na závažnost akné, systémový účinek na zánět, oxidační stres, glykémii, hladiny tkáňových lipidů, patogenní bakterie, ale i na hladinu neuropeptidů a neurotransmiterů regulujících náladu. Stokesem a Pillsburym ani námi nebylo potvrzeno, že akné je onemocnění trávicího traktu. Přesto se zdá, že existuje velká řada podpůrných důkazů o tom, že střevní mikroby a integrita trávicího traktu jsou faktory přispívající k procesu tvorby akné. Pouze dobře navržené studie mohou určit, jaký je jejich podíl.

Obrázek 1: Potencionální cesty osy zažívací trakt -mozek-střevo u Acne vulgaris [ 1 ] Psychická úzkost samostatně [ 2 ] nebo v kombinaci s vysokým obsahem tuku a zpracovanými potravinami bez vlákniny [ 3 ] způsobuje změny v profilu střevní mikroflóry a v motilitě [ 4 ]. Ztráta běžného mikrobiálního biofilmu (zejména Bifidobacterií) způsobuje zvýšení střevní propustnosti a systémový přestup endotoxinů [ 5 ]. Zvýšení oxidačního stresu a vzplanutí zánětu, v důsledku endotoxemie je zvýšena substance P, citlivost na inzulín je snížena [ 6 ]. U jedinců, kteří jsou geneticky náchylní k acne vulgaris tato kaskáda zvyšuje pravděpodobnost nadměrné produkce kožního mazu, exacerbace akné a dalších psychických potíží. Jak probiotika, tak i antimikrobiální látky mohou (na úrovni střeva), mít roli v přerušení  tohoto cyklu

Literatura

 1. Bowe WP, Logan AC. Acne vulgaris, probiotics and the gut-brain-skin axis - back to the future? Gut Pathog. 2011 Jan 31;3(1):1.
 2. Uhlenhake E, Yentzer BA, Feldman SR: Acne vulgaris and depression: a retrospective examination. J Cosmet Dermatol 2010, 9:59-63.
 3. Zhang H, Liao W, Chao W, Chen Q, Zeng H, Wu C, et al: Risk factors for sebaceous gland diseases and their relationship to gastrointestinal dysfunction in Han adolescents. J Dermatol 2008, 35:555-61.
 4. Stokes JH, Pillsbury DH: The effect on the skin of emotional and nervous states: theoretical and practical consideration of a gastrointestinal mechanism. Arch Dermatol Syphilol 1930, 22:962-93.
 5. Shera G: A special method of investigating the streptococcal and acidophilus intestinal flora: with results in fifty-three mental patients. J Mental Sci 1930, 76:56-65.
 6. Lombardo L, Foti M, Ruggia O, Chiecchio A: Increased incidence of small intestinal bacterial overgrowth during proton pump inhibitor therapy. Clin Gastroenterol Hepatol 2010, 8:504-8.
 7. Bures J, Cyrany J, Kohoutova D, Förstl M, Rejchrt S, Kvetina J, et al: Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol 2010,16:2978-90.
 8. Goebel A, Buhner S, Schedel R, Lochs H, Sprotte G: Altered intestinal permeability in patients with primary fibromyalgia and in patients with complex regional pain syndrome. Rheumatology 2008, 47:1223-7.
 9. Wang SX, Wu WC: Effects of psychological stress on small intestinal motility and bacteria and mucosa in mice. World J Gastroenerol 2005, 11:2016-21.
 10. Addolorato G, Mirijello A, D’Angelo C, Leggio L, Ferrulli A, Abenavoli L, et al: State and trait anxiety and depression in patients affected by gastrointestinal diseases: psychometric evaluation of 1641 patients referred to an internal medicine outpatient setting. Int J Clin Pract 2008, 62:1063-9.
 11. Pimentel M, Hallegua D, Chow EJ, Wallace D, Bonorris G, Lin HC:Eradication of small intestinal bacterial overgrowth decreases symptoms in chronic fatigue syndrome: a double blind, randomized study. Gastroenterology 2000, 118:A414.
 12. Parodi A, Paolino S, Greco A, Drago F, Mansi C, Rebora A, et al: Small intestinal bacterial overgrowth in rosacea: clinical effectiveness of its eradication. Clin Gastroenterol Hepatol 2008, 6:759-64.
 13. Barrett JS, Canale KE, Gearry RB, Irving PM, Gibson PR: Probiotic effects on intestinal fermentation patterns in patients with irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2008, 14:5020-4.
 14. Strickler A, Kolmer JA, Schamberg JF: Complement fixation in acne vulgaris. J Cutaneous Dis 1916, 34:166-78.
 15. Juhlin L, Michaëlsson G: Fibrin microclot formation in patients with acne. Acta Derm Venereol 1983, 63:538-40.
 16. Viana AF, Maciel IS, Dornelles FN, Figueiredo CP, Siqueira JM, Campos MM, et al: Kinin B1 receptors mediate depression-like behavior response in stressed mice treated with systemic E. coli lipopolysaccharide. Neuroinflammation 2010, 7:98.
 17. Liebregts T, Adam B, Bredack C, Röth A, Heinzel S, Lester S, et al: Immune activation in patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2007, 132:913-20.
 18. Gibbes H: Acne. Med Council 1912, 17:301-3.
 19. Cleveland DEH: An address on acne vulgaris. Can Med Assoc J  928, 18:261-66.
 20. Khalif IL, Quigley EM, Konovitch EA, Maximova ID: Alterations in the colonic flora and intestinal permeability and evidence of immune activation in chronic constipation. Dig Liver Dis 2005, 7:838-49.
 21. Attaluri A, Jackson M, Valestin J, Rao SS: Methanogenic flora is associated with altered colonic transit but not stool characteristics in constipation without IBS. Am J Gastroenterol 2010, 105:1407-11.
 22. Maes M, Kubera M, Leunis JC: The gut-brain barrier in major depression: intestinal mucosal dysfunction with an increased translocation of LPS from gram negative enterobacteria (leaky gut) plays a role in the propionibacterium acnes by bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS) produced by Streptococcus salivarius. J Drugs Dermatol 2006, 5:868-70.
 23. Hillilä MT, Hämäläinen J, Heikkinen ME, Färkkilä MA: Gastrointestinal complaints among subjects with depressive symptoms in the general population. Aliment Pharmacol Ther 2008, 28:648-54.
 24. Logan AC, Katzman M: Major depressive disorder: probiotics may be an adjuvant therapy. Med Hypotheses 2005, 64:533-8.
 25. Logan AC, Venket Rao A, Irani D: Chronic fatigue syndrome: lactic acid bacteria may be of therapeutic value. Med Hypotheses 2003, 60:915-23.
 26. Knowles SR, Nelson EA, Palombo EA: Investigating the role of perceived stress on bacterial flora activity and salivary cortisol secretion: a possible mechanism underlying susceptibility to illness. Biol Psychol 2008, 77:132-7.
 27. Loveman DE, Noojin RO, Winkler CH Jr: Comparative studies of the enteric bacterial flora in acne vulgaris. J Invest Dermatol 1955, 25:135-7.
 28. Holdeman LV, Good IJ, Moore WE: Human fecal flora: variation in bacterial composition within individuals and a possible effect of emotional stress. Appl Environ Microbiol 1976, 31:359-75.
 29. Zhang H, Yu L, Yi M, Li K: Quantitative studies on normal flora of seborrhoeic dermatitis. Chin J Dermatol 1999, 32:399-400, Chinese.
 30. Ereaux LP: Facts, fads and fancies in the treatment of acne vulgaris. Can Med Assoc J 1938, 39:257-61.
 31. Siver RH: Lactobacillus for the control of acne. J Med Soc New Jersey 1961, 59:52-53.
 32. Marchetti F, Capizzi R, Tulli A: Efficacy of regulators of the intestinal bacterial flora in the therapy of acne vulgaris. Clin Ter 1987, 122:339-43, Italian.
 33. Kim J, Ko Y, Park YK, Kim NI, Ha WK, Cho Y: Dietary effect of lactoferrinenriched fermented milk on skin surface lipid and clinical improvement of acne vulgaris. Nutrition 2010, 26:902-9.
 34. Naruszewicz M, Johansson ML, Zapolska-Downar D, Bukowska H: Effect of Lactobacillus plantarum 299v on cardiovascular disease risk factors in smokers. Am J Clin Nutr 2002, 76:1249-55.
 35. Schiffrin EJ, Thomas DR, Kumar VB, Brown C, Hager C, Van’t Hof MA, et al: Systemic inflammatory markers in older persons: the effect of oral nutritional supplementation with prebiotics. J Nutr Health Aging 2007,11:475-9.
 36. Mikelsaar M, Zilmer M: Lactobacillus fermentum ME-3 - an antimicrobial and antioxidative probiotic. Microb Ecol Health Dis 2009, 21:1-27.
 37. Fu YR, Yi ZJ, Pei JL, Guan S: Effects of Bifidobacterium bifidum on adaptive immune senescence in aging mice. Microbiol Immunol 2010, 54:578-83.
 38. Hacini-Rachinel F, Gheit H, Le Luduec JB, Dif F, Nancey S, Kaiserlian D: Oral probiotic control skin inflammation by acting on both effector and regulatory T cells. PLoS One 2009, 4:e4903.
 39. Peyri J: Topical bacteriotherapy of the skin. J Cutaneous Dis 1912, 30:688-89.
 40. 58. Di Marzio L, Cinque B, De Simone C, Cifone MG: Effect of the lactic acid bacterium Streptococcus thermophilus on ceramide levels in human keratinocytes in vitro and stratum corneum in vivo. J Invest Dermatol 1999, 113:98-106.
 41. Di Marzio L, Centi C, Cinque B, Masci S, Giuliani M, Arcieri A, et al: Effect of the lactic acid bacterium Streptococcus thermophilus on stratum corneum ceramide levels and signs and symptoms of atopic dermatitis patients. Exp Dermatol 2003, 12:615-20.
 42. Di Marzio L, Cinque B, Cupelli F, De Simone C, Cifone MG, Giuliani M: Increase of skin-ceramide levels in aged subjects following a short-term topical application of bacterial sphingomyelinase from Streptococcus thermophilus. Int J Immunopathol Pharmacol 2008, 21:137-43.
 43. Pavicic T, Wollenweber U, Farwick M, Korting HC: Anti-microbial and -inflammatory activity and efficacy of phytosphingosine: an in vitro and in vivo study addressing acne vulgaris. Int J Cosmet Sci 2007, 29:181-90.
 44. Yamamoto A, Takenouchi K, Ito M: Impaired water barrier function in acne vulgaris. Arch Dermatol Res 1995, 287:214-8.
 45. Hancox JG, Sheridan SC, Feldman SR, Fleischer AB Jr: Seasonal variation of dermatologic disease in the USA: a study of office visits from 1990 to 1998. Int J Dermatol 2004, 43:6-11.
 46. Gueniche A, Benyacoub J, Philippe D, Bastien P, Kusy N, Breton L, et al: Lactobacillus paracasei CNCM I-2116 (ST11) inhibits substance P-induced skin inflammation and accelerates skin barrier function recovery in vitro. Eur J Dermatol 2010, 20:731-7.
 47. Guéniche A, Bastien P, Ovigne JM, Kermici M, Courchay G, Chevalier V, et al: Bifidobacterium longum lysate, a new ingredient for reactive skin. Exp Dermatol 2010, 19:e1-8.
 48. Kang BS, Seo JG, Lee GS, Kim JH, Kim SY, Han YW, et al: Antimicrobial activity of enterocins from Enterococcus faecalis SL-5 against Propionibacterium acnes, the causative agent in acne vulgaris, and its therapeutic effect. J Microbiol 2009, 47:101-9.
 49. Bowe WP, Filip JC, DiRienzo JM, Volgina A, Margolis DJ: Inhibition of propionibacterium acnes by bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS) produced by Streptococcus salivarius. J Drugs Dermatol 2006, 5:868-70.
 50. Cosseau C, Devine DA, Dullaghan E, Gardy JL, Chikatamarla A, Gellatly S, et al: The commensal Streptococcus salivarius K12 downregulates the innate immune responses of human epithelial cells and promotes hostmicrobe homeostasis. Infect Immun 2008, 76:4163-75.
 51. Brook I: Bacterial interference. Crit Rev Microbiol 1999, 25:155-72.
 52. Saunders AM: The bacillus acidophilus treatment. Institution Q 1924, 15:85-8.
 53. Hawk PB, Knowles FC, Rehfuss ME, Clarke JA: The use of baker’s yeast in
 54. Generoso SV, Viana M, Santos R, Martins FS, Machado JA, Arantes RM, et al: Saccharomyces cerevisiae strain UFMG 905 protects against bacterial translocation, preserves gut barrier integrity and stimulates the immunesystem in a murine intestinal obstruction model. Arch Microbiol 2010,192:477-84.
 55. Girard SA, Bah TM, Kaloustian S, Lada-Moldovan L, Rondeau I, Tompkins TA,et al: Lactobacillus helveticus and Bifidobacterium longum taken incombination reduce the apoptosis propensity in the limbic system after myocardial infarction in a rat model. Br J Nutr 2009, 102:1420-5.
 56. Wall R, Ross RP, Shanahan F, O’Mahony L, Kiely B, Quigley E, et al: Impact of administered bifidobacterium on murine host fatty acid composition. Lipids 2010, 45:429-36.
 57. Sudo N, Chida Y, Aiba Y, Sonoda J, Oyama N, Yu XN, et al: Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary-adrenal system for stress response in mice. J Physiol 2004, 558:263-75.
 58. Bercik P, Verdu EF, Foster JA, Macri J, Potter M, Huang X, et al: Chronic gastrointestinal inflammation induces anxiety-like behavior and alters central nervous system biochemistry in mice. Gastroenterology 2010, 139:2102-2112.e1.
 59. Shen Q, Shang N, Pinglan L: In vitro and in vivo antioxidant activity of Bifidobacterium animalis 01 isolated from centenarians. Curr Microbiol 2010.
 60. Li W, Dowd SE, Scurlock B, Acosta-Martinez V, Lyte M: Memory and learning behavior in mice is temporally associated with diet-induced alterations in gut bacteria. Physiol Behav 2009, 96:557-67.
 61. Desbonnet L, Garrett L, Clarke G, Kiely B, Cryan JF, Dinan TG: Effects of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation model of depression. Neuroscience 2010, 170:1179-88.
 62. Bowe WP, Joshi SS, Shalita AR: Diet and acne. J Am Acad Dermatol 2010, 63:124-41.
 63. Smith RN, Mann NJ, Braue A, Mäkeläinen H, Varigos GA: A low-glycemicload diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2007, 86:107-15.
 64. Rouhani P, Berman B, Rouhani G: Acne improves with a popular, low glycemic diet from South Beach. J Am Acad Dermatol 2009, 60(suppl): P706.
 65. Timonen M, Salmenkaita I, Jokelainen J, Laakso M, Härkönen P, Koskela P, Meyer-Rochow VB, Peitso A, Keinänen-Kiukaanniemi S: Insulin resistance and depressive symptoms in young adult males: findings from Finnish military conscripts. Psychosom Med 2007, 69:723-8.
 66. Kleerebezem M, Vaughan EE: Probiotic and gut lactobacilli and bifidobacteria: molecular approaches to study diversity and activity. Annu Rev Microbiol 2009, 63:269-90.
 67. Kleerebezem M, Vaughan EE: Probiotic and gut lactobacilli and bifidobacteria: molecular approaches to study diversity and activity. Annu Rev Microbiol 2009, 63:269-90.
 68. Burcelin R: Intestinal microflora, inflammation, and metabolic diseases. Abstract 019, Keystone Symposia - Diabetes Whistler, British Columbia, Canada; 2010.
 69. Cani PD, Delzenne NM: Interplay between obesity and associated metabolic disorders: new insights into the gut microbiota. Curr Opinion Pharmacol 2009, 9:737-43.
 70. Cani PD, Possemiers S, Van de Wiele T, Guiot Y, Everard A, Rottier O, et al: Changes in gut microbiota control inflammation in obese mice through a mechanism involving GLP-2-driven improvement of gut permeability. Gut 2009, 58:1091-103.
 71. Schiffrin EJ, Parlesak A, Bode C, Bode JC, van’t Hof MA, Grathwohl D, et al: Probiotic yogurt in the elderly with intestinal bacterial overgrowth: endotoxaemia and innate immune functions. Br J Nutr 2009, 101:961-6.
 72. Wei B, Pang Y, Zhu H, Qu L, Xiao T, Wei HC, Chen HD, He CD: The epidemiology of adolescent acne in North East China. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010, 24:953-7.
 73. Jung JY, Yoon MY, Min SU, Hong JS, Choi YS, Suh DH: The influence of dietary patterns on acne vulgaris in Koreans. Eur J Dermatol 2010.
 74. Ghodsi SZ, Orawa H, Zouboulis CC: Prevalence, severity, and severity risk factors of acne in high school pupils: a community-based study. J Invest Dermatol 2009, 129:2136-41.
 75. Goran ML, Gower BA: Longitudinal study on pubertal insulin resistance. Diabetes 2001, 50:2444-50.
 76. Adebamowo CA, Spiegelman D, Berkey CS, Danby FW, Rockett HH, Colditz GA, et al: Milk consumption and acne in teenaged boys. J Am Acad Dermatol 2008, 58:787-93.
 77. Adebamowo CA, Spiegelman D, Berkey CS, Danby FW, Rockett HH, Colditz GA, et al: Milk consumption and acne in adolescent girls. Dermatol Online J 2006, 12:1.
 78. Adebamowo CA, Spiegelman D, Danby FW, Frazier AL, Willett WC, Holmes MD: High school dietary dairy intake and teenage acne. J Am Acad Dermatol 2005, 52:207-14.
 79. Melnik BC, Schmitz G: Role of insulin, insulin-like growth factor-1, hyperglycaemic food and milk consumption in the pathogenesis of acne vulgaris. Exp Dermatol 2009, 18:833-41.
 80. Ben-Amitai D, Laron Z: J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010.
 81. Quadros E, Landzert NM, LeRoy S, Gasparini F, Worosila G: Colonic absorption of insulin-like growth factor I in vitro. Pharm Res 1994,11:226-30.
 82. Kang SH, Kim JU, Imm JY, Oh S, Kim SH: The effects of dairy processes and storage on insulin-like growth factor-I (IGF-I) content in milk and in model IGF-I-fortified dairy products. J Dairy Sci 2006, 89:402-9.
 83. Benton D, Williams C, Brown A: Impact of consuming a milk drink containing a probiotic on mood and cognition. Eur J Clin Nutr 2007, 61:355-61.
 84. Rao AV, Bested AC, Beaulne TM, Katzman MA, Iorio C, Berardi JM, et al: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of a probiotic in emotional symptoms of chronic fatigue syndrome. Gut Pathog 2009, 1(1):6.
 85. Silk DB, Davis A, Vulevic J, Tzortzis G, Gibson GR: Clinical trial: the effects of a trans-galactooligosaccharide prebiotic on faecal microbiota and symptoms in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2009, 29:508-18.
 86. Narciso JC: Some psychological aspects of dermatosis. J Consult Psychol 1952, 16:199-201.
 87. Lucas CJ, Ojha AB: Personality and acne. J Psychosom Res 1963, 7:41-3. 117. Wright ET, Kyle NL, Gunter R: Personality test configurations in acne vulgaris. Percept Motor Skills 1970, 30:191-201.
 88. Polenghi MM, Zizak S, Molinari E: Emotions and acne. Dermatol Psychosom 2002, 3:20-5.
 89. Blackburn CRB: A physician’s prospect of the aetiology of acne.  Australasian J Dermatol 1951, 1:112-17.
 90. Kaymak Y, Taner E, Taner Y: Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who were treated with either isotretinoin or topical agents. Int J Dermatol 2009, 48:41-6.
 91. Mulder MM, Sigurdsson V, van Zuuren EJ, Klaassen EJ, Faber JA, de Wit JB, van Vloten WA: Psychosocial impact of acne vulgaris. evaluation of the relation between a change in clinical acne severity and psychosocial state. Dermatology 2001, 203:124-30.
 92. Ng CH, Tam MM, Celi E, Tate B, Schweitzer I: Prospective study of depressive symptoms and quality of life in acne vulgaris patients treated with isotretinoin compared to antibiotic and topical therapy. Australas J Dermatol 2002, 43:262-8.
 93. Winkler UH, Ferguson H, Mulders JA: Cycle control, quality of life and acne with two low-dose oral contraceptives containing 20 microg ethinylestradiol. Contraception 2004, 69:469-76.
 94. Musso G, Gambino R, Cassader M: Gut microbiota as a regulator of energy homeostasis and ectopic fat deposition: mechanisms and implications for metabolic disorders. Curr Opin Lipidol 2010, 21:76-83.
 95. Musso G, Gambino R, Cassader M: Obesity, diabetes, and gut microbiota: the hygiene hypothesis expanded? Diabetes Care 2010, 33:2277-84.
 96. Cordain L, Lindeberg S, Hurtado M, Hill K, Eaton SB, Brand-Miller J: Acne vulgaris: a disease of Western civilization. Arch Dermatol 2002, 138:1584-90.
 97. Benno Y, Suzuki K, Suzuki K, Narisawa K, Bruce WR, Mitsuoka T: Comparison of the fecal microflora in rural Japanese and urban Canadians. Microbiol Immunol 1986, 30:521-32.
 98. Benno Y, Endo K, Miyoshi H, Okuda T, Koishi H, Mitsuoka T: Effect of rice fiber on human fecal microflora. Microbiol Immunol 1989, 33:435-40.
 99. Brinkworth GD, Noakes M, Clifton PM, Bird AR: Comparative effects of very low-carbohydrate, high-fat and high-carbohydrate, low-fat weight-loss diets on bowel habit and faecal short-chain fatty acids and bacterial  populations. Br J Nutr 2009, 101:1493-502.
 100. Shinohara K, Ohashi Y, Kawasumi K, Terada A, Fujisawa T: Effect of apple intake on fecal microbiota and metabolites in humans. Anaerobe 2010, 16:510-5.
 101. Toossi P, Farshchian M, Malekzad F, Mohtasham N, Kimyai-Asadi A: Subantimicrobial-dose doxycycline in the treatment of moderate facial acne. Drugs Dermatol 2008, 7:1149-52.
 102. Maffeis L, Veraldi S: Minocycline in the treatment of acne: latest findings.G Ital Dermatol Venereol 2010, 145:425-9.
 103. Membrez M, Blancher F, Jaquet M, Bibiloni R, Cani PD, Burcelin RG, et al:Gut microbiota modulation with norfloxacin and ampicillin enhances glucose tolerance in mice. FASEB J 2008, 22:2416-26. doi:10.1186/1757-4749-3-1

 

Poslední úprava Čtvrtek, 27. únor 2014

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist