Datové schránky

Sobota, 12. prosinec 2009
Hodnocení článku
(0 hlasy)

V souvislosti se zavedením datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je třeba upozornit na některé závažné právní důsledky, které jsou spojeny s doručováním úřední pošty do datových schránek. V současné době řada soukromých lékařů provozuje své nestátní zdravotnické zařízení nikoli jako osoba fyzická, ale jako osoba právnická, většinou společnost s ručením omezeným.

V takovém případě je ze zákona stanoveno přijímání úřední pošty do datové schránky, kterou Ministerstvo vnitra všem právnickým osobám, tedy i s.r.o. zřizovaných soukromými lékaři poskytuje. Podle zákona dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 10denní lhůty. To neplatí pouze v případech, kdy právní předpis výslovně vylučuje tzv. náhradní doručení, což jsou hodně výjimečné situace. Jinak však doručení dokumentů do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

V této souvislosti doporučuji provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení, která provozují formou právnické osoby, např. s.r.o., učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k situaci, kdy se po dobu delší než 10 dnů nikdo nepřihlásí do datové schránky, nebo kdy se do ní sice přihlásí, ale došlou poštu opomene řádně vyřídit, nebo předat kompetentní osobě. Pak by se mohlo stát, že bude doručen i velmi důležitý dokument s velmi závažnými následky, na jehož základě je možno vydat např. rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, apod., aniž bude ten, koho se případ týká, mít možnost zúčastnit se soudního řízení a k věci se vyjádřit.

Soukromých lékařů provozujících soukromou praxi jako fyzické osoby se zatím datové schránky netýkají, ledaže by si vyžádali jejich zřízení. Stejně tak se netýkají lékařů – zaměstnanců, pokud nejsou pověřeni přijímat zprávy z datové schránky zaměstnavatele.

RVD 4/2009, s. 73

Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist