DERMATOLOGIE - EIKOSANOIDY U PSORIÁZY

Úterý, 25. leden 2011
Hodnocení článku
(0 hlasy)

ISBN 80-902632-0-8
Vydání 1. Praha 1999

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Grafická úprava: Jan Drhlík
Popis: formát 134 x 220 mm, 80 stran, vazba V2 /měkká, brožovaná/
Cena: 99,00 Kč (vč. DPH)

Psoriáza je relativně časté onemocnění, jehož původ není dosud známý. Autor popisuje změny ve vazebných místech pro nejvýznamnější kožní mediátor 12 HETE na epidermálních buňkách. Určeno lékařům a studentům oboru dermatovenerologie

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

Vzájemná a přesná kooperace různých funkcí jednotlivých buněk podmiňuje životaschopnost každého mnohobuněčného orga¬nismu. Informace o těchto pochodech a spojení mezi jednotli¬vými buňkami se realizuje prostřednictvím mediátorů, které se také označují jako poslové. Aktivace souborů informač¬ních řetězců probíhá po navázání těchto substancí na cílo¬vou buňku. Tím se brzdí nebo urychlují určité buněčné funkce jako je sekrece, chemotaxe, růst, diferenciace a podobně.

Kůže je navzájem propojeným systémem, ve kterém se realizují procesy jako je diferenciace, buněčná proliferace a další. Tyto pochody za fyziologických podmínek respektují určitý řád a jejich významem je zachování ochranných vlast¬ností kůže jako orgánu na rozhraní mezi organismem a zevním prostředím. Z charakteru epidermální proliferační jednotky je zřejmé, že keratinocyty plní při průchodu epidermis různé funkce, což se projevuje i na změnách jejich vzhledu.

Za normálních podmínek existují v kůži regulační mechanismy, které udržují v rovnováze proliferaci a diferenciaci buněk i následnou deskvamaci rohových vrstev. Patologické procesy endogenního charakteru i různé zevní vlivy mohou na¬rušit tento optimální stav. Stejně tak trauma vyvolává ne¬rovnováhu ve smyslu urychlení proliferace, aby se mohla ob¬novit integrita kožního krytu. Po jejím narušení musí být buňky schopny vcestovat do postižené oblasti a zacelit ránu. Zhojení tkáně probíhá díky množení fibroblastů a kerati-nocytů.

Jakými mechanismy jsou řízeny všechny komplexní keratinocytární funkce, není dosud bezezbytku vysvětleno. Pouze spolehlivý přenos informací mezi jednotlivými buňkami v ko¬riu i epidermis může zajišťovat bezchybné řízení důležitých celulárních pochodů. I epidermální buňky jsou schopny vytvá¬řet a secernovat substance, které regulují jejich vlastní životní procesy. Toto bylo prokázáno pokusy in vitro, při kterých se kultivovaly keratinocytární kultury z jednotli¬vých buněk. Keratinocyty tu vykazovaly výrazné autoregulační vlastnosti.

Lipidy v buněčných membránách keratinocytů umožňují těmto epidermálním strukturám vytvářet po biologické stránce vysoce účinné mediátory. Tak například se tu mohou v kaskádě kyseliny arachidonové tvořit leukotrieny, monohydroxylované arachidonové kyseliny nebo prostaglandiny. Tyto souvis¬losti byly plně demonstrovány až v posledních deseti letech.

Eikosanoidy, jak někdy souborně deriváty kyseliny arachido¬nové nazýváme, hrají významnou roli v procesech, které pro¬bíhají při alergických reakcích či zánětu. Dermato¬logický výzkum projevuje v současné době o tyto substance zvýšený zájem, neboť jejich farmakologické účinky jsou pozo¬ruhodné. V písemnictví se objevují práce, které potvrzu¬jí vliv eikosanoidů na patogenetické procesy řady dermatóz. Jejich význam v patogenezi psoriázy je nesporný. V ložiscích této choroby byly prokázány, ve srovnání s kůží zdravých osob, výrazně zvýšené koncentrace určitých derivátů kyseliny arachidonové. Vlastní účinky eikosanoidů na keratinocyty nejsou dosud dostatečně prozkoumány a přitom mohou poskytnout ucelenější náhled na procesy probíhající jak ve zdravé, tak v patologicky změněné kůži. Toto poznání může ve svém konečném důsledku na základě odhalení moleku¬lárních mechanismů přispět i ke zvýšení efektivity léčby některých dermatóz.

Poslední úprava Pondělí, 19. srpen 2013
Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist